کمیسیون مبادله و امنیت (SEC) با رجوع به ERM

دیدگاه کمیسیون مبادله و امنیت (SEC) با رجوع به ERM چیست؟

کمیسیون مبادله و امنیت (SEC)  : کمیسیون یک بیانیه رسمی را به عنوان تاریخ نشریه منتشر کرده است تا ان را چاپ کند. با این حال، یک واسطه SEC به طور دوره ای اهمیت ERM را در یک تعدادی از سخنرانی ها نشان می دهد.

چه چیزهایی قابل تحویل است زمانی که چهرچوب ERM، COSO اجرا شده است؟

(قابل تحویل) در امتداد تکنیک ها و ایزارهای مستقر به اجرای 8 عنصر ERM متنوع است.

اهداف پنهانی نشان داده شده، ماهیت صنعت، ماهیت ریسک ها و جود پوشش ها و واحدهای سازمانی.

زیر ساختار ERMقصد دارد ترتیب، تمرکز و کنترل را فراهم کند تا توانایی های موسسه گرداگرد ادره ریسک های با اویت بالا رشد کند که ممکن است شامل عواملی باشد که در زیر می اید:

بحث در سوالاتعناصر زیر ساختاری ممکن ERM
حضور در دستور جلسه CEO

سیاست مدیریت کلی ریسک، زبان ریسک مشخص، فرایند ارزیابی ریسک موسسات بزرگ، دیدگاه فرایند مشترک واضح سازی نقش ها و مسولیت های مرتبط با ریسک، کمیته های ریسک متمرکز، CRO (یا اجرای برابری)، ترکیب پاسخ خای ریسک درون برنامه های تجاری، ترکیب مدیریت ریسک با تنظیم استراتژی تنظیم رفتار سازمانی با شایستگی های ریسک،گزارش ریسک فرایند تسهیم اطلاعات برای مشخص کردن بهترین اعمال اموزش عمومی، مالکیت ابزارها تا یک دیدگاه سبد سهام ریسک را به تصویر بکشد.

موارد قابل توجه شامل بهبود توانایی های سراسری مدیریت ریسک های با الویت موسسه است.

موقعیت ارزش، همان طور که در سوال 4 خلاصه ش، سودهای قابل دسترس را از طریق یک زیرساختار ERM موثر نشان داده است. نوشته ها نشان می دهد که یک رابطه وجود دارد بین

a) نیاز به زیرساختارERM روی یک طرف

b) ماهیت و اندازه شکاف هایی در توانایی های مدیریت ریسک روی دیگر.شکاف بزرگتر در حالت جاری و حالت ویژگی های توانایی های مطلوب مدیریت ریسک سازمان، نیاز به زیرساختارهای ERM وجود دارد تا پیشرفت براساس توانایی فراسوی زمان را ادره کند تا این شکاف ها راببنید.

ایا یک کمپانی می تواند چارچوب ترکیب شده مدیریت ریسک موسسهCOSO را با موفقیت بپذیرد؟

در تعریف ERM، COSO دارد نشان می دهد که چارچوب در امتداد موسسه اجرا شده است، این می تواند انجام یابد. با این حال درون یک واحد خاص، شرکت تابعه یا تقسیم  نمایندگی یک شکل را بر عهده دارد (پذیرش جزیی)، در حالی که هنوز یک تمرکز موسسه گسترده وجود دارد. کاربرد ERM در واحدهای عملیاتی استراتژیکی است.

چنین واحدهایی اغلب بطور مشخص اهداف و استراتژی های متفاوتی دارند، مدیریت گروه های محصول مشخص، مزمت کردن بازارهای نامتجانس و عمل به عنوان مرکز سود تنها استاندارد باقی مانده است.

بنابراین ان ها تفاوت های مشخص در پروفایل های ریسک دارند. مدیریت اجرایی در سطح اصلی ممکن است حتی سریع تر، صریح یا ضمنی،باشد و محیط رقابتی بین واحدهای استراتژیکی متفاوت وجود دارد.

اگر این چنین است، پروفایل های ریسک برای مجزا کردن واحدهای تجاری ممکن است یک اندازه را متفاوت ببنید که ممکن است مناسب باشد تا ان ها را به طور مجزا ارزیابی کند و ادره کند.

در چنین شرایطی، یک رویکرد عدم تمرکز ممکن است حس بیشتری یا ERM اجرا شده در یک یا بیشتر واحدهای عملیاتی انتخاب شده ایجاد کند.

ریسک

سرانجام، داشتن یک دیدگاه موسسه بزرگتر به معنی رسیدن به سطوح بالای برگشت است. ریسک تنظیم شده ممکن است از منابع دسترس مدیران درون مرزهای تعریف شده موسسه باشد، خواه برای یک واحد عملیاتی خاص یا برای موسسه بطور کلی.

از نقطه نظر مدیریت ریسک، این دیدگاه است تا با دیدگاه مدیریت اجرایی سازمان همسو باشد.

اگر مدیریت یک دیدگاه تمرکز تجاری دارد، یک دیدگاه موسسه به کل سازمان باید اندازه لازم را داشته باشد.

از طرف دیگر اگر مدیریت یک دیدگاه عدم تمرکز سازمانی با واحدهای عملیاتی متفاوت به طور مستقل  را دارد یک دیدگاه موسسه باید در سطح واحد اجرا شود.

کمیسیون مبادله و امنیت (SEC) با رجوع به ERM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.