حساب محیطی

حساب محیطی

حساب محیطی :این حساب تاثیر محیط ساختار عملیات و تسهیلات مرتبط با بازی ها را نشان می دهد.

شرکت بید و اعضای شریکی تسهیلات محیطی گسترده را ایجاد کردند. اگر این ارتباطات نگه داشته شود، تاثیرات محیطی ممکن است کاهش یابد.

با این حال، جزییات کوچکتر درباره انچه باید اندازه گیری مشخص اتفاق بیوفتد فراهم شده است. هم چنین درباره انچه باید ان ها هزینه کنند و این که ایا این هزینه ها سرانجام بودجه بندی می شود برای.

*تاثیرات محیطی منفی توسعه و گسترش تسهیلات و دسترسی افزایش یافته به مکان های جدید مانند دره سالاگن. ودر کاهش به طور موثر متفاوت خواهد بود.

*فوریت اخرین فرصت جلسه 2010 ممکن است فرصت ها را به تاخیر بیاندازد، هشدار دهد یا هر پروژه المپیک را بخاطر موسسات به خطر بیاندازد.

حساب اقتصاد توسعه یافته

این حساب حجم و اهمیت اقتصادی اثرات درامدی و بکار گیری سرمایه ها و فعالیت های مورد نیاز را در نتیجه بازی ما نشان می دهد.

*شافر و همکاران (2013) بیان کردند که مطالبه کردن به وسیله تعدادی از استدلالات است که بازی را تولید خواهد کرد.

بیشتر از 10 بیلیون دلار در GDP محلی و بیشتر از 200/000 شغل بطور برجسته اغراق است که تاثیر احتمالی ان ها باشد.

ان ها اشاره کردند که این تخمین ها شامل سودهای یک تجارت ونکوور توسعه یافته و مرکز کنوانسیون باشد.

بهرحال حتی مرکز کنوانسون قسمتی از بید نیست، و شامل تخمین هزینه های بازی های مرتبط نیست و با یا بدون بازی ها پردازش خواهد شد.

علاوه براین، اشتغال به طور صحیح تعهد این کار به پروژه بازی های مرتبط را تخمین می زند که فقط افراد کلمبیای بریتانیایی می توانند ان را اجاره کنند یا به کار بگیرند.

*اندازه نتیجه بازی هادر فعالیت های اقتصادی افزایش خواهد یافت (رجوع شود به اثرات افزایشی) این به طور ذاتی نامسلم است و بستگی دارد به موفقیت بازی ها و تلاش های بازاریابی تکمیلی اما هم چنین روی انچه باید یا می تواند داشته باشد اتفاق می افتد.

*بکارگیری تولیدات در حال افزایش بازی ها در دامنه 1500 تا 5600 زمان کامل تخمین زده شده است. شغل های مستمر بیشتر از 7 سال که بازی ها مرتبط هستند یک تاثیر بر ان ها دارند.

*در کنار یک هزینه خالص 1.2 بیلیون دلاری برای میزبانی بازی ها، شافر و همکاران تخمین زدند که سوبسید عمومی موثر باید 220/000 دلار در هر شغل یا به طور ممکن 820/000 دلار در هر شغل باشد.

* بازی ها باید بر سودهای اقتصادی در سرزمین لوور و وستلر متمرکز شوند جایی که اقتصاد کمکی نسبت به هر جای دیگری در استان کمتر مورد نیاز است.

# حساب محیطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.