post

جملات معلوم و کجهول (پسیو و اکتیو)

ما تنها در مورد ساختار جمله فاعل – فعل – مفعول صحبت کردیم. حال بهتر است که ساختار جمله پسیو را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. در کل می بایست در نظر داشته باشیم که استفاده از جملات پسیو(مجهول)، به نوعی ضعیف تر از استفاده از جملات اکتیو(معلوم) است.در ابتدا می بایست در مورد این موضوع صحبت کنیم که اصلا جملات پسیو چیست؟

در جملات اکتیو و معمولی ، ساختار جمله بندی فاعل – فعل – مفعول ، یک فعالیتی را بیان می کنند. فاعل کننده کار و مفعول بخش دیگر جمله است.

Shakespeare wrote Hamlet,probably in 1598.
شکسپیر هملت را نوشت ، احتمالاً در سال 1598.
در جملات پسیو، فرم جمله معکوس شده و یک فرم از فعل be به اضافه شکل سوم فعل به کار برده می شود. حال فاعل جمله، مفعول جمله اکتیو خواهد بود.
Hamlet was written by Shakespeare, probably in 1598.
هملت توسط شکسپیر نوشته شده است ، احتمالاً در سال 1598.
فرم جمله بندی در جملات پسیو معکوس است. اگر معنای جمله دقیق باشد، استفاده از جملات پسیو، گزافه گویی است. استفاده بیش از حد از جملات پسیو، گزافه گویی است.
به هرحال، زمانی که ما نمی خواهیم روی شخص یا چیز خاصی تاکید کنیم، روی نتایج اصلی متن تاکید می کنیم.
Hamlet was probably written in 1598.
احتمالاً هملت در سال 1598 نوشته شده است.
فرض ما بر این است که خواننده می داند شکسپیر ، کتاب هملت را نوشته باشد.
پنج موقعیت اصلی در جمله وجود دارد که از جملات پسیو استفاده می کنیم.

  • برای تاکید بیشتر روی نتایج و علیت ( که در مثال قبل بیان شد).

My article has been accepted by the journal of Housing and the built environment.

You don’t need to say that your friend, Professor Kearns, is the editor, and she accepted your article.

The survey was funded by the World Bank, the Government of Japan, and the British Overseas Development Agency.

The survey is our priority, not the donors.

مقاله من توسط مجله مسکن و محیط ساخته شده پذیرفته شده است.
نیازی به گفتن نیست که دوست شما ، استاد کینز ، ویراستار است ، و او مقاله شما را پذیرفت.
این تحقیق توسط بانک جهانی ، دولت ژاپن و آژانس توسعه برون مرزی انگلیس تأمین شده است.
نظرسنجی اولویت ما است نه اهدا کنندگان.

2- زمانی که نمی دانیم فاعل یاکننده کار چیست؟

The Journal of Housing and the Built Environment was founded in 1974.

مجله مسکن و محیط زیست ساخته شده در سال 1974 تأسیس شد.

3- برای بیان اطلاعات کلی در مورد متن

It is generally assumed that competition is favourable for technological and economic innovation of goods and services.

(Van Cuilenborg & Sia,1995)

به طور کلی فرض بر این است که رقابت برای نوآوری فناوری و اقتصادی کالاها و خدمات مطلوب است.

Education can be viewed both as a consumption and as an investment good.

(Al-Samarrai & Railly , 2000)

آموزش می تواند هم به عنوان یک مصرف و هم به عنوان یک کالای سرمایه گذاری تلقی شود.

  • زمانی که تمایلی ندارید تاکید اصلی متن روی صحبت گفته شده توسط نویسنده باشد.

It might be argued that ….

ممکن است استدلال شود که …

  • برای بیان واضح تر موضوع و زمانی که مفعول یک جمله، فاعل جمله دیگر شده است.

The city of Paris and all the municipalities in the lle de France region agreed on a common transport policy in 1993. This policy was designed to reduce congenstion as well as to encourage the use of public transport.

شهر پاریس و تمام شهرداری های منطقه lle de France در سال 1993 درباره یك سیاست حمل و نقل مشترك توافق كردند. این سیاست برای كاهش احتقان و همچنین ترغیب استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی طراحی شده است.

5- و در نهایت برای تنوع بیشتر در متن

شاید به نظر برسد که استفاده از جملات اکتیو، پسندیده تر باشد ولی گاهی اوقات بعد از چند جمله اکتیو، بهتر است از جملات پسیو استفاده کنید.

در اصل می توان گفت که همه جملات پسیو نمی شوند و یا به عبارتی همه فعل ها ، مفعول نمی گیرند. افعال متعدی مثل write , give ، مفعول می گیرند و می توانند در جملات پسیو به کار برده شوند. افعال لازم، مفعول نمی گیرند. افعالی مثل fall, exist, rise را نمی توان به صورت پسیو به کار برد. البته برخی از افعال متعدی نیز وجود دارند که نمی توان آن ها را برای جملات پسیو به کار برد. علاوه براین، برخی از افعال، به دلیل ظاهر و معنایشان، به فرم پسیو ظاهر می شوند.

She was born in Edinburgh in 1972.

وی در سال 1972 در ادینبورگ به دنیا آمد.

لیست زیر چند فعل معمول و رایج را در نوشتار آکادمیک نشان می دهد که در جملات پسیو ظاهر نمی شوند.

در بسیاری از مقالات دانشگاهی،  به صورت بیش از حد از جملات پسیو استفاده می شود. نه که اصلا از جملات پسیو استفاده نکنید ولی استفاده زیاد از جملات پسیو نیز چندان پسندیده نیست. بنابراین از جملات پسیو زیاد استفاده نکنید.

Appear  differ        have  result in

Arise      enable       lead       rise

Be           exist         let         seem

Become        fall      lie       suffer

Begin flow       live        tend

Come       function       occur           travel

Consist of       get           possess     undergo

Correspond to            go           proceed        work

Depend on       happen         remain      yield

 

فعل های زیر فاعل می گیرند و معمولا پسیو می باشند.
be short-listedbe penalized be dubbedBe acclaimed
  be shrouded be perpetrated be adwarfed Be alleged
be strewn  be prized  be empoweredBe baffled 
be subsumed  be punctuated  be finedBe compressed
be suspendedbe rationed  be headedBe conditioned
  be swampedbe reconciled be hospitalized Be construed 
 be reprievedbe indictedBe couched 
 be rumouredbe inundatedBe debased  
   be scheduled be misdirectedBe deeme
 be shippedbe overcomeDisconcerted

 

تمرین 17 جملات اکتیو و پسیو

جملات زیر همه پسیو هستند. آیا این جملات نیاز به فعل to be دارند؟ سعی کنید که این جملات را مجدد و به صورت سلیس تر بنویسید.

  • Email is being used to inform all staff employed in the faculty about the reorganization being proposed by the university board.
  • A decision has been taken at university board level that a reduction should be effected in the salaries paid by the university to its staff.
  • Little has been done in the department to address the problem of student attrition.
  • Many practical concerns were raised by asylum – seekers and refugees.
  • (last line of article ) if this does not happen then any gains achieved so far may be eroded.
  • In table 1 some basic information is provided about the levels of segregation in both cities.