تولید مولکولی:

تولید مولکولی - مولکول

تولید مولکولی در واقع ایجاد ساختاری از محصولات در مقیاس مولکول به مولکول از پایین به بالا با دقت اتمی.

این ساختار ایجاد محصولهایی میکند که بسیار سبک منعطف و بسیار هوشمند هستند.

Molmac : ماشین مولکولی

Monkeywrenching : در نانورباط، گرفتگی شیمیایی یا مکانیکی فرآیند های تعادلی سلولی با یک هدف cytocidal .

پادتن های مونوکولونال:

تولید شده برای خروج حیوانات برای برانگیختن یک پاسخ از لیمفوسیت جهت تولید پادتن ها . لیمفوثیت ها که با قابلیت بستن تولید میکند که میتواند ایزوله شده و جهت تولید تنها یک نوع پادتن بر روی یک پایه همیشگی استفاده میگردد وقتی که لیمفوثیت ها همیشگی میشوند. این با ترکیب آنها با سلول های سرطانی کامل شده که  در یک فرهنگ مرگ متفاوت دارند. پادتن ها به طور تکراری تولید شده و برای استفاده در تشخیص ایمنی جمع میگردد.

مونومر: این واحدها از چیزی هستند که پلیمرها ساخته شده اند.

محاسبه مونو مولکولی:

کاشت درونی یک مولکول منفرد تمام گروه های تابعی یا مدارها جهت تشخیص یک محاسبه بدون کمک از مهارت های خارجی همچون دوباره سازی ، محاسبه تسهیم بین کاربر و ماشین، یا انتخاب دیوایس های عملیاتی .

قانون مور:

بعد از Moore: تعداد ترانزیستورهای هر چیپ کامپیوتری هر دو سال دو برابر خواهد شد. 2-یک رفتار در صنعت میکروالکترونیک برای تعداد مدارهای هر چیپ جهت دوبابر سازی هر 18 ماهه . 3-ایجادشده در 1965 توسط Moore ، رئیس آینده Intel در آن زمان گفت که تعداد ترانزیستورها در یک مدار تجمیع شده جمع شده هرسال دو برابر شده بود چون آغاز تکنولوژی 4 سال زودتر است.

در 1975 این را برای هر دو سال مرور کرده و بیشتر افراد 18 ماه گفتند. رفتار نیمتواند با تکنیک های لیتوگرافیک حال حاضر ادامه یابد و یک مرز در 10 تا 15 سال دیده میشود. هر چند چوبدستی میتوانست به نانو الکترونیک وارد شده تا رفتار ادامه یابد. مشاهده با Moore این بود که تعداد آموزش های هر ثانیه با یک چیپ عمل کرده و همچنین هر 1.5 یا دو سال دو برابر میگردد. توان محاسباتی میکروپروسسورها برای 40 سال اخیر رشد کرده اما این نیمتواند ادامه یابد.

# تولید مولکولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.