مدیریت استراتژی

اتفاوت بین یک رویداد و یک ریسک چیست؟

آنها مفاهیم مرتبط هستند. با توجه به مدیریت ریسک شرکت COSO – با چارچوب یکپارچه، یک رویداد یک حادثه یا رخ داد، از منابع داخلی یا خارجی یک نهاد می باشد، که دستیابی به اهداف را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسکی که توسط COSO تعریف شده احتمالی که یک رویداد رخ خواهد داد و بطور عکس دستیابی به اهداف را تحت تاثیر قرار می دهد. رویدادها هم می تواند تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت داشته باشد. یک رویداد با تاثیر منفی بر دستیابی به یک هدف، نشان دهنده یک ریسک می باشد ، که می تواند از ساخت ارزش جلوگیری و یا ارزش موجود شرکت را تباه کند. یک رویداد با تاثیر مثبت نشان دهنده یک فرصت است. بنابراین یک رویداد پیشامدی است که اثری روی یک هدف می گذارد و شرط هایی را برای ریسک  خلق می کند، هرچند دارای یک اثر منفی باشد. به عنوان مثال، نقص کارپرداز برای ارائه یک جزءکلیدی یک حادثه است. به عنوان یک نتیجه، ریسک  به طور ضرب العجل بر تولید اثر نمی گذارد بلکه همراه با نتیجه مربوط به تأخیر در تحویل به مشتریان می باشد.
براساس چارچوب مدل COSO، شناسایی رویداد بر ارزیابی ریسک ارجحیت دارد. حوادثی وجود دارد مثل (تغییرات در بازار، در سیستم، در محصولات رقیب، در پرسنل، و غیره) که ممکن است گرداننده تغییرات در چشم انداز سازمانی ریسک باشد. درک این عوامل داخلی و خارجی کمک به شناسایی ریسک و ارزیابی بیشتر از حادثه می کند به همان سان شرایط داخل و خارج شرکت را به طور مداوم تغییر می دهد.

  1. چرا تعریف COSO از ریسک ترکیبی از این تصور که ریسک شامل حرکت صعودی و همچنین روند نزولی می باشد نیست؟
  2. مدیریت

    مدیریت

  3. COSO “ریسک ” را به عنوان یک احتمالی که رخ می دهد و به طور مخالف دستیابی به اهداف را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از پاسخ دهندگان استدلال کردند که تعریف ریسک نباید صرفا بر احتمال وقوع حوادث ناگوار متمرکز باشد. این پاسخ دهندگان استدلال کردند که ریسکهای بسیاری نیز سیرصعودی دارند و بنابراین احتمالا باید شامل چیزهای خوبی که اتفاق می افتند، باشد. در واقع، آنها استدلال کردند که ریسک  توزیع تمام رویدادهای ممکنه در آینده می باشد و یا نتایج، مثبت و منفی، در کارایی  شرکت در یک افق زمان به علت تغییرات در متغیرهای اصلی و بنیادین دارد. پاسخ دهندگان همچنین اشاره کردند که چارچوب مدیریت ریسک کسب و کار بیشتر مربوط به درست نمایی و معنی داری برای فرصت ها در تعریف ریسک می باشند.
    COSO به دقت این موضوع را هم قبل و هم پس از صدور پیش نویس مدیریت ریسک کسب و کار در نظر  گرفته است. همانطور که در سوال 72 مورد بحث قرار گرفته، COSO از اصطلاح “رویداد” برای  تصرف جنبه های مثبت و منفی “چه اتفاقی می افتد” در آینده استفاده کرده است. رویدادها می تواند تاثیر منفی و یا تاثیر مثبت بر روی یک شرکت داشته باشد. رخداد بالقوه آینده می تواند تاثیر منفی داشته باشد که یک ریسک می باشد، در حالی رخداد بالقوه آینده می تواند تاثیر مثبت داشته باشد که به آن فرصت می گویند. بر اساس ورودی به دست آمده از کاربران و ذینفعان کلیدی و گروه گروگذار و نتایج حاصل از تست میدانی، COSO به این نتیجه رسید که بسیاری از کاربران متمایل به چارچوب مدیریت ریسک کسب و کار، تمایل به تفکر در مورد ریسک  در شرایط “حرکت نزولی” به تنهایی را دارند. به عبارت دیگر، اکثر کاربران مشاهده کننده ریسک در ارتباط با نقص برای دستیابی به اهداف مهم می باشند. بنابراین COSO این نتیجه رسید که تعریف ریسک عبارتند از پتانسیل برای “حرکت صعودی” که می تواند مفاهیم را در بر بگیرد و هدف اصلی از چارچوب برای ارائه یک زبان مشترک را برای مدیریت ریسک کسب و کار خنثی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.