تغییر اجتماعی و ورزش

افسانه ای وجود دارد که پادشاهی از مرد عاقلی خواست تا کلماتی از دانش به او آموزش دهد که در همه زمانها و مکانها درست باشد. گفته شده است که مرد دانا برای مدت طولانی فکر کرد و سپس گفت “و این نیز بگذرد…”

تغییر در زندگی بشر همیشگیست. آرزوی همیشگی بشر “نگه داشتن چیزها به طوری که هستند” است که امیدی واهیست. هرگز امکان ندارد چیزی برای طولانی مدت یکسان باقی بماند. بنابراین تغییر قانون طبیعت است. افراد ممکن است برای ثبوت بجنگند. اجتماعات توهم یکسان بودن را ایجاد کنند و با این حال حقیقت پدیده تغییر همیشگی جامعه، رشد، فساد، نوسازی و بر اساس آن شرایط تغییر و عوامل تعیین کننده و فراگیر آن در طول زمان وجود دارند. تنها با تغییر درک و هدایت آن ما میتوانیم به جامعه و راه های تغییر آن به تناسب دلخواه خود امید ببندیم.

تغییر: کلمه “تغییر” به تفاوت هر چیز در طول زمان بر میگردد.

تغییر اجتماعی مربوط به عوامل تعیین کننده در الگوی زندگی افراد است که تغییر در رابطه اجتماعی منعکس شده در تغییر در تعاملات، مدهای رفتاری و پروسه هاست. در کل، هر تغییر اصلی در الگوهای روابط اجتماعی در جامعه مربوط به تغییر اجتماعیست.

طبیعت تغییر اجتماعی

تغییر اجتماعی در پدیده جهانی

در منطقه یکسانی نیست بلکه در کل جهان و در تمام جوانب همه اجتماعات اتفاق می افتد.

تغییر اجتماعی تغییر در اجتماع است.

این تغییر در افراد اتفاق نمی افتد بلکه مربوط به عوامل تعیین کننده سبکها، ایده ها، و مد های زندگی در همه افراد است.

سرعت تغییر یکسان نیست.

این سرعت در مناطق روستایی و شهری و در بین افراد تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، اجتماعات صنعتی و کشاورزی متفاوت است.

مربوط به عامل زمان

همانطور که عوامل تاثیرگزار بر تغییر دینامیک هستند، تغییر نیز وابسته به زمان مشخصیست. براساس اطلاعات، تغییر در دهه اخیر سریع تر و غیر مطمئن بوده است که حتی تغییر آینده را هم نمیتوان پیش بینی کرد.

تغییر پدیده ای طبیعیست:

هر چیزی در گذر زمان رشد پیدا کرده و فساد می یابد.

پیش بینی مشخص تغییر اجتماعی ممکن نیست:

قانونی درونی برای تغییر اجتماعی وجود دارد که برای مطمئن شدن از اولویت ها و ترجیحات آینده دشوار است.

از سلسله زنجیرواری تبعیت میکند:

الگوی یک جامعه زنده سیستمی دینامیک از بخشهای به هم مربوط است. بنابراین، تغییراز سویی بر تغییر در دیگران تاثیر میگذارد. تحصیلات در نظر مردم مناطق مختلف تغییر کرده است، صنعتی شدن سیستم خانگی تولید رانابود کرده است و غیره. قوانین بازی هاکی و فوتبال تغییر کرده است.

تغییرات اجتماعی معمولا در تعیین کردن و جایگزین کردن اتفاق می افتند:

تغییر در عادات غذایی و سبک های زندگی منجر به تغییر در روتین معمولی خانواده میشود. تلویزیون جایگزین رادیو شده است و غیره. آستروترف جایگزین چمن طبیعی شده است.

تغییر اجتماعی از تعامل تعدادی عوامل اتفاق می افتند:

همانطور که پدیده های اجتماعی به هم وابسته هستند، تعدادی عوامل به تغییر اجتماعی منجر میشوند.

عوامل تغییر اجتماعی

درکل، عامل خاصی مانند تغییر در تکنولوژی رشد اقتصادی یا شرایط آب و هوایی منجر به تغییر اجتماعی میشوند. این تئوری وحدتگرا نامیده میشود که به دنبال تعبیر تغییر اجتماعی در قالب یک عامل خاص است. اما تئوری وحدتگرا تعریفی مناسب از پدیده پیچیده تغییر اجتماعی ارائه نمیدهد. در واقع تغییر اجتماعی نتیجه تعدادی عوامل است. دلیل پدیده هایی اجتماعیست که به طور دوطرفه به هم مربوطند. هیچکدام نیرویی ایزوله شده نیستند که موجب تغییر میشوند بلکه هر کدام عاملی در یک سیستمند. تعیین یک قسمت بر دیگر قسمتها تاثیر میگذارد و آنها بر باقی تا زمانی که کل تغییر میکند.

 1. عوامل زیستی
 2. عوامل فیزیکی
 3. عوامل تکنولوژیک
 4. تعیین اقتصادی
 5. نهادی آموزشی
 6. تغییر فرهنگی

نگرش های شرکت کنندگان از مقیاس یک تغییر مطلوب برای اصلاح جامعه (جنبش های تناسب اندام، سهیم شدن های زنان) تا جنبه ای ریشه ای برای تغییرات بزرگ سیستم مانند از بین بردن یا تغییر کلی آن (انقلابهای خشن) متفاوت است.

از نظر آنها که به دنبال این هستند که تغییر اتفاق نیفتد این تغییرات برای گروه اجتماعی غیرضروری و مضر و نابودگرند.

آنها اصرار دارند که از تغییر با خلق جمعی جنبش های متضاد اجتناب بورزند. از سویی دیگر دیدگاه افراد در طلب تغییرات اصلاحی و ریشه ای به طور مثبتی تغییر کرده و اعتقاد دارند که تغییر ضروری و از ارزشهای گروه است. در طولانی مدت نرخ و مقدار تغییر و تعداد افرادی که تحت تاثیر آن قرار میگیرند تعیین کنند دوام تغییر هستند. حدی که تغییرات در آن ترکیب میشوند وابسته به نهاد، سازمان، یا جامعه است.

تغییر اجتماعی در ورزش

ورزش نیز دستخوش تغییراتی در گذر زمانی تاریخ شده است: اینگهام (1974) طبیعت ماقبل و مدرن ورزش را اینگونه تعریف میکند:

پروسه تعاملی تغییر در جامعه و ورزش

در برخی مواقع تغییرات در جامعه و ورزش در یک زمان و نرخ با تغییر تقویتی و حمایتی در دیگران اتفاق می افتد. ورزش مدلی از تغییر است، سیاهپوستان تحت نهادهای اجتماعی دور هم جمع میشوند، اعضای جامعه کارگر راه هایی یافته اند. این بر برنامه های مذهبی تاثیر می گذارد و ملی گرایی را بخصوص از طریق جنبش المپیک بیشتر کرده و برجسته میکند.

در سالهای اخیر در تغییرات اجتماعی ورزش نقش ویژه ای در دیگر جنبه های زندگی فرهنگی ایفا کرده است. لباسها، زبان و سبک زندگی ورزشکاران ترکیب شده و در دامنه اجتماعی پذیرفته میشوند. نکات زیر را میتواند به عنوان نقش تغییر اجتماعی ورزش در نظر گرفت.

تغییر فرهنگی

 • عادات غذایی
 • سبکهای لباس پوشیدن
 • مدهای رفتاری
 • سبک زندگی، حالات

تغییر در سیستم ارزشی

 • تغییر در ساختار بنیادین
 • اشیا و بناها
 • سالنهای ژیمناستیک، استادیومها، استخرها، مناطق بازی
 • چارچوب هنجاری
 • در نظر داشتن بازیکنان
 • استفاده از اوقات آزاد
 • جنبش های سلامتی و تناسب اندام
 • بخش داخلی برنامه ورزشی
 • منبع سرگرمی

ادواردز (1973) به خوبی نقش ورزش را در ایجاد تغییر بیان کرده است با در نظر گرفتن اینکه ورزش نهادی اجتماعیست و عملکردی اساسی در پخش و تقویت ارزشهای مربوط به رفتار انسانی و دسترسی به اهداف و تعیین راه حل های قابل قبول برای مشکلات جامعه است.

بیشتر بخوانید
ورزش و سیاست
قشربندی در ورزش
حرکت اجتماعی در ورزش
خشونت در ورزش
بازی، سرگرمی، و ورزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.