تضمینات پارماکا

اگر چه این تضمینات به وسیله محدوده بزرگی از امپراطوری ها بکار گرفته شده بود اما نزدیک به فرمان های پادشاه بزرگ بود و همچنین تولید شده بود در محیطی که استایل و بازتاب هایی بر روی مرجع های شخصی هر برنامه ای در محدوده امپراطوری می شد.

بنابراین ممکن بود که این تضمینات خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته شده باشد .به عنوان مثال همین هنر امپراطوری که موردی است که درباره شرایط خودش یعنی شرایط امپراطوری اقدام کرده است و از آنجاییکه آنها یک تصویر و خیال مشابهی را به سنت های بصری هنر امپراطوری در نظر گرفته اند ، این تمایز پیشنهاد می کند که نتیجه این انتخابات یک انتخاب غیر شخصی باشد.

در اوایل این تضمین ها ، حدود 505تا 500 بی سی ای وجود داشت.که آن نشانگر یک قهرمان در این دوران بوده اند.

قهرمان در آرامیک

این قهرمان در آرامیک وجود داشته است و این تضمین را به همراه آورده است با عنوان یک استایل که این استایل حاوی اهداف پرسپولیس بوده است و در میان تضمین های موجود در آرشیوهای خط میخی هنوز هم وجود دارد.

این توصیفات کوتاه مختص تضمین های پارماکا نیست بلکه جنبه های این تضمین ها را که در بالا لیست شده بود را شامل می شود.

شامل تعدادی از خصوصیت هایی که به بین النهرین و بابل قدیم بازمی گردد.و همچنین شامل وقایعی که اتفاق افتاد در زمان آثاریان و همچنین بابلیان که به خوبی در این لیست آمده است.پیروز شدن توسط قهرمانان یک ایدئولوژی از زمان آثاریان است که به وسیله حکاکی های اعتقادی و یونانی به وجود آمده است که شامل خصوصیاتی از نحوه پوشش قهرمانان در زمان آثاریان نیز می باشد و همچنین شامل تصوراتی که از این تضمین ها وجود داشته یک قهرمان را به همراه اورده بود.

در نهایت شخصیت شناسی به وسیله این مدل ها و تمثیل ها به طور مخصوص و زیادی در بین فرهنگ های هنر آثاریان رایج است.و اما جنبه های زیادی از تشخیص پارماکا وجود دارد که در این تضمین ها به خوبی ذکر شده است، و روش های گوناگونی برای انتخاب این تصورات نیز وجود دارد.

شیوه بیان این مدل های پرسپولیسی و خط میخی یقینا توسط این توسعه های گروه بندی شده مدرن به وجود آمده است و به هیچ عنوان برای تشخیص این تضمین ها مورد نیاز نبوده است.

در مورد پارناکا

او می توانست درباره تناسب بین تضمین خودش ویک تضمین جدید هشدار دهد و همچنین درباره مدلی که یک فاکتور تحت توجه امپراطوری بود که این دو تضمین باید بر اساس آن نقش اجرا می شدند.

انتخاب این خصوصیات توسط پارناکا در نتیجه عقیده اش بود که میگفت موارد شخصی نقش عظیمی در انتخاب ها داشته است و همچنین شامل خصوصیت هایی که پیوند های بصری را با این تضمین ها ایجاد می کرد، تضمین هایی که پنجره ای به سوی ماهیت اجتماعی در پرسپولیس بود.

تضمینات پارناکا همچنین به معنای چگونگی دید خودش بود و اینکه بطور مخصوص در رابطه با این فرمانروایی تمایل داشت.

تضمین ها راه های مختلفی را بیان می کردند که درباره خودشان و مکانهایی از جامعه و همچنین امپراطوری صدق می کرد ، روش هایی که برای انجام این تضمینات بود.در این تضمینات معتبر ، آرشیو های خطوط میخی پرسپولیس یک منبع برای فهم تاریخ اجتماعی پرسپولیس در زمان داریوش اول بود .

# تضمینات پارناکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.