ترجمه مقاله مدیریت دانش

دانش بر اساس تصمیم گیری روی آگاهی های استراتژیک سطح بالاتر:نگرش پویای سیستم

چکیده:

در شناخت دانش به عنوان یک منبع جدید در بدست آوردن رقابت های سازمانی،مدیریت دانش پیشنهاد یک روش در مدیریت و کاربرد دانش برای بهبود اجرای سازمانی را دارد.مقداری از پژوهش مدیریت دانش بر روی تعیین فرآیند ذخیره سازی و تصمیم سازی در ارتباط با دانش در یک رفتار سازمانی تمرکز دارد.کاربرد دانش برای تصمیم گیری یک تأثیر مهم را روی اجرای سازمانی به نسبت فرآیند سازی معاملات برای مدیریت دانش،به تنهایی دارد.

در این پژوهش،ما یک روش تصمیم گیری بر اساس دانش که از پویایی سیستم با تأکید روی آگاهی های استراتژیک استفاده می کند پیشنهاد می دهیم.روش پیشنهادی مدل های روحی فردی را به شکل دانش مختصر بوسیله ترجمه دانش جزئی و  واضح به شکل یک مدل دانش ادغام یافته انتقال می دهد.آزمایش بر اساس سناریوی مدل دانش سازمان یافته تصمیم گیری برای درک ساختار مشکل هدف و تعیین علت، آن را ممکن می سازد که تصمیم گیری مؤثر را تسهیل می سازد.این روش رابطه بین پایه های مدیریت دانش و دست یابی به اهداف استراتژیک یک سازمان را تسهیل می سازد.

کلمات کلیدی:مدیریت دانش،تصمیم گیری طبیعت گرا،پویایی سیستم.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

1.مقدمه

در مواجهه با محیط های کسب و کار نامعین و غیر قابل پیش بینی،سازمانها به توسعه سیستم های مدیریت دانش که اساس پایداری و رقابت آینده را فراهم می آورد توجه کرده اند.مدیریت دانش (kM) می تواند به عنوان کشف و مدیریت سطوح گوناگون دانش افراد،گروه ها و سازمانها به منظور بهبود اجرا تعریف شود.اکثر روش های سابق در KM بر روی چارچوب هایی برای آشکار کردن KM بصورت مؤثر و منسجم با یک تأکید روی رابطه فرآیندهای کسب و کار و اجرا  و بدست آوردن مزیت رقابتی تمرکز کرده اند.جایی که استخراج دانش آگاهی اساسی است،تصمیمات در سیستم های سازمانی معمولا لزوما و به تنهایی روی افراد بستگی ندارند،بلکه همچنین روی کارشناسانی که در زمینه خاص کار می کنند،وابسته است.تصمیمات بخاطر طبیعتشان در طول سازمان بوسیله یک پایگاه دانش بزرگتر،با تجربه بیشتر  و از نقطه نظرهای گوناگون حمایت می شوند.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

یک چالش حقیقی این است که دانش یا تفسیر کار  و ادغام هر دو محیط درونی و بیرونی شرکت را در اختیار بگیریم،کنترل کنیم و توسعه دهیم.سازمانها نیاز دارند تا کوچک،چابک و مسئول محیط های به سرعت در حال تغییر باشند.آنها نیاز دارند تا به تصمیم گیری های کوچک در سرعت در حال افزایش حتی هنگامیکه پیامدهای ناخواسته تصمیمات سریع در یک نانو ثانیه شعله ور می شوند و رهبران را تنها روی آتش جنگ متمرکز نگه می دارند،واکنش نشان دهند.گرانت (1996) 3 مکانیزم اولیه را برای ادغام دانش برای خلق قابلیت سازمان تعریف می کند:دستورالعمل ها،عادت های سازمانی و گروه های کارخودکار.در موقعیت هایی که در آنها نامعینی و پیچیدگی کار مانع خصوصیت و دستورالعمل ها و مسیریابی های سازمانی می شود،گروه های افراد با دانش  و تخصص پیش خواسته برای حل مسأله شکل می گیرند.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

یک مقدار عمده از کاربرد پزوهش دانش روی مکانیزم های مسیریابی جهت دار و سازمانی تمرکز دارند،اما پژوهش کمتری روی مکانیزم گروه های کار خودکار در کاربرد دانش برای تصمیم گیری بوسیله مدیریت کاربردی بالا وجود دارد.KM موثر،که بر پایه دانش است،باید قادر باشد تا کارهای هسته ای مدیریت کسب و کار ر،بصورت اسمی کارهای تصمیم گیری و طراحی استراتژیک را ، حمایت کند.مسائل تصمیم گیری در محیط های پویای پیچیده،همچنین بوسیله دیگران بررسی شده اند. برای مثال بوسیله استرمن (1989و1994) که یافته  کلیدی شان این بود که اجرای انسان در سیستمهای پیچیده به نسبت استانداردهای معیار فقیر است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

مرکز توجه پژوهشمان توسعه روش تصمیم گیری بر اساس دانش (KBDM) برای کاربرد برای مسائل کسب و کار است.مسائل مدیریت کسب و کار بوسیله پیچیدگی پویا،عوامل دانش ضمنی تأثیرات بازخورد روی زمان و عدم ساختارمند بودن مشخص می شوند.روش KBDM با تعریف مسائل مدیریت که برای نواحی کارکردی ذاتی است شروع می شود.کاربردش ما را قادر می سازد تا مسأله هدف را بوسیله ادغام دانش جزئی بین نواحی کاربردی ساختار بندی کنیم.مسأله ساختاربندی شده که در طول مدل دانش ادغامی مفهوم سازی می شود،سپس به شکل یک مدل شبیه سازی انتقال می یابد.نگرش شبیه سازی بر اساس مدل تأیید، تصمیم کسب و کار را تسهیل می سازد.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ساختار این مقاله به این ترتیب است:بخش 2 پژوهش سابق روی مفهوم دانش،KM و دانش بر اساس تصمیم گیری را مرور می کند،سپس یک طبقه بندی دانش و ویژگی های KM را در هر سطح سازمانی را پیشنهاد می دهد.در بخش 3،ما پویایی سیستم (SD) را به عنوان یک ابزار برای تصمیم گیری بر اساس دانش معرفی خواهیم کرد.بخش 4 پژوهش تجربی مان را بحث می کند و محیط های تصمیم و KBDM را مرور می کند.بخش 5 یک نگرش SD را با روش های دیگر تصمیم گیری و KM مقایسه می کند.در بخش 6،یک مورد کاربردی یک شرکت ارتباطات راه دور برای ارزیابی اعتبار کاربرد KBDM به عنوان یک روش KM معرفی خواهد شد.بخش 7 KBDM را با مدل ها و چارچوب های دیگر مقایسه می کند.در نهایت بخش 8 نتایج را از طریق یک بحث روی نتایج پژوهش و محدودیت هایشان ترسیم خواهد کرد.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

2.دیدگاه ادبیاتی روی دانش بر اساس تصمیم گیری

1.2.دانش

اکاف و امری (1972) دانش را به عنوان آگاهی از کارامدی و تأثیر عمل مختلف در تولید محصولات بر اساس تجربه تعریف می کند،در عین حال،نوناکا (1994) بحث می کند که دانش بر خلاف اطلاعات یک جریان از پیام های برگرفته از هر جریان اطلاعات یا روشها (درکی،زمینه خاص و هدفمند) است که بوسیله آن اطلاعات سازماندهی و ساختاربندی می شوند.علاوه بر اینچنین چشم اندازی،شماری از تعاریف و طبقه بندی ها وجود دارند.نوناکا،همچنین بحث می کند که دانش ضمنی دریافتی است اما با طبیعت غیر ساختاری خود مشکل است تا با دقت اشاره کند، مدل بندی یا انتقال یابد،زیرا ماهیت طبیعت غیرساختاری بر اساس تجربه،درون نگری،شبیه سازی و قیاسی است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

به علاوه،دانش واضح از  دانش ضمنی (یا غیر واضح) فرق دارد.زیرا آن ویژگی های ساختاری را آشکار می سازد که مردم را قادر می سازد تا جوهرش (نظیر نسبت های منطقی،متوالی و رقمی) را دست کاری،سازماندهی،مدل سازی و انتفال دهند.آندرسون (1983) دانش اعلانی و شیوه ای را بر اساس ساختار دانش تعریف می کنند.او اضافه می کند که دانش اعلانی با یک تعریف بیان می شود که «چه بدانیم » را بکار می برد.

بر عکس دانش شیوه ای می تواند به شکل «چطور دانستن» تعریف شود که بوسیله آن دست کاری دانش خودش یا شیوه رفتاری،خودش دانش است.در نتیجه طبقه بندی دانش می تواند به موضع هستی شناختی و معرفت شناختی که شخص ممکن است بگیرد وابسته باشد.بر اساس پژوهش سابق،ما یک طبقه بندی دانش را بصورت شکل 1 پیشنهاد می دهیم که شامل 3 نوع دانش است:«چه بدانیم»،«چطور بدانیم» و «چرا بدانیم». مقایسه جنبه اطلاعات «چه بدانیم» و جنبه شیوه ای «چطور بدانیم» و «چرا بدانیم» بوسیله قابلیت استدلال مشخص می شود.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

«چه بدانیم» می تواند برای «چطور بدانیم» بکار رود که می تواند بوسیله تجربه تصفیه شود.اینچنین تجاربی استدلال را به عنوان اینکه آیا امکانات بهتر وجود دارد ممکن می سازد.قابلیت استدلال با مراجعه،  هر نوع نیازهایی را برای تطبیق «چه بدانیم» یا «چطور بدانیم» موجود تعیین می کند.

2.2.مدیریت دانش

KM فرآیند در اختیار گرفتن مهارت و فکر جمعی درون و بیرون سازمان و استفاده از آن برای ارتقای ابداع از طریق یادگیری سازمانی است.KM به عنوان فرآیند سیستماتیک یافتن،گزینش،سازماندهی،تقطیر و ارائه اطلاعات در روشی که درک مستخدم را در ناحیه خاص علاقه بهبود می دهد،تعریف می شود.درحالیکه این تعریف روی کسب دانش و مدیریت آن متمرکز است،آن کاربرد دانش برای موضوعات کسب و کار گوناگون را نظیر حل مسأله،یادگیری،تصمیم گیری و طراحی استراتژیک در نظر دارد.روشهای اخیر KM می توانند بوسیله شیوه های انتقال دانش (شکل 2) همچنین شیوه ضمنی /واضح یا واضح/ضمنی بر اساس بحث نوناکا (1994) طبقه بندی شوند.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

«اجتماعی سازی» شیوه انتقال دانش ضمنی به دانش ضمنی است که در آن نمونه ها شامل کار گروهی حقیقی نفت بریتانیایی،زمانهای چای و ملاقات های گوناگون در شرکت ها است.مثال های دیگر،شامل سیستم شریک فروشهای هلت پاکارد بر اساس تکنولوژی وب و معیار و … است.«برونی کردن» یا انتقال دانش ضمنی به دانش واضح برای استقرار به عنوان یک نتیجه سیستم های مدیریت سند (openDocs) یا سیستم های پایگاه اطلاعاتی پیشنهاد شده است.«درونی کردن » روش انتقال دهنده  دانش واضح به دانش ضمنی است که بوسیله نوناکا (1994) به عنوان یک نوع از یادگیری سازمانی پیشنهاد می شود.در زمینه روش واضح به واضح ترکیب، تسهیل سیستم های مدیریت سند،سیستم های پایگاه اطلاعات و سیستم های کارشناس نظیر شبکه های استخراج معدن یا طبیعی اطلاعات پیشنهاد می شود.به نسبت دانش مدیریت،نقشه کشی دانش برای مدیریت جایگاه دانش استفاده شده است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

مقداری از روشهای KM اخیر روی دست یابی و مدیریت دانش و کاربردش برای یک سطح کاربردی تمرکز دارند و آن دشوار است تا موارد روشهایی که برای کمک به فرآیندهای تصمیم گیری یا حل مشکل بوسیله مدیریت کاربردی ارشد بکار رفته اند را تعیین کنیم.این موقعیت در جدول 2 آشکار شده است،جاییکه یک سازمان 3 لایه مدیریت سلسله مراتبی بالا،متوسط و سطح اجرایی دارد.همانگونه که در جدول 2 نشان داده شده است،دانش مورد استفاده بوسیله مدیریت بالا در ارتباط با تصمیم گیری یا طراحی استراتژیک است که در آن دانش ضمنی بر روی دانش واضح وزن دارد و فرصت آن اکثر سازمانها را می پوشاند.در اصطلاحات تأثیر سازمانی،سلسله مراتب دانش مقداری فراگیرتر از دو سلسله مراتب دیگر است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

درحالیکه مدیریت متوسط به دانش در ارتباط با اجرای یک واحد سازمانی نیاز دارد،سلسله مراتب به هر دو دانش ضمنی و واضح در اکثر ویژگی های معادل نیاز دارد.در عین حال،ناحیه دانش می تواند به یک واحد سازمانی یا سطح بخش محدود شود.در هدایت کارهای فردی در سطح اجرا،نسبت استفاده از دانش واضح بزرگتر از دانش ضمنی است.بسیاری از روشهای اخیر KM تلاش می کند تا سطح تأثیر کارگر فردی یا مدیریت متوسط را اندازه گیری کند،همانگونه که در جدول 1 نشان داده شده است.به علاوه،روشهای KM بکار رفته برای مدیریت ارشد بی نهایت بوسیله طبیعت کارها و نواحی کاربردشان محدود شده اند.به عبارت دیگر،دارا بودن طبیعت مسائل با مدیریت بالا سرو کار دارد که می تواند غیر ساختاری،نامخصوص و در گستره سازمانی باشد،اغلب دشوار است تا دانش را برای حل این انواع مشکل تعیین کنیم.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

هیت و تایلر (1991) پیشنهاد می دهند که تجارب کاربردی ممکن است در یک روش خیلی پیچیده حتی واحد ،هنگامی که مدل های اقناعی برای هدف تصمیم گیری های استراتژیک توسعه داده می شوند،ترکیب شوند،اگرچه ما فرض می کنیم که تعیین دانش معقول است،آن یک تعمد غیر اهمیت است تا تمام دانش لازم را ناشی از اطلاعات در یک موقعیت اصیل بدست بیاوریم.علاوه بر این،اگرچه شخص ممکن است صاحب دانش مشابه از طریق تجربه سابق باشد،دشوار است تا تصدیق کنیم که دانش سابق در مقابل موقعیت ها و مسائل جدید مؤثر است.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

دانش هرگز مستقل از روابط با یک حادثه،یک ایده یا شخص دیگر وجود ندارد.دانش در روابط،درون تفکر  و انعکاس دهنده موجودات انسانی خلق می شود.در نهایت،از آنجا که سهم عمده دانش مورد نیاز در سطح مدیریتی بالا شامل مدل های روحی تصمیم گیرنده می شود،مدیریت دانش،با این وجود، یک موضوع پیچیده تر بعدی می شود.

3.2.دانش بر اساس تصمیم گیری

مطالعه تصمیم گیری شامل ناحیه شکل 2 ،روش انتقال دهنده دانش،تصمیم گیری کلاسیک،پژوهش تصمیم رفتاری،قضاوت و تصمیم گیری،تصمیم گیری سازمانی، و اخیرتر، تصمیم گیری طبیعت گرا (NDM) می شود.

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ما می توانیم دریابیم که این محیط های تصمیم پژوهشگران از محیطهای تصمیم ایستا و آزمایشگاهی به محیط های جهانی کسب و کار تجاری و پویا انتقال یافته اند.به علاوه،کاربرد روش ها متفاوت از وابستگی به زمینه تصمیم گیری است:اینکه آیا آن استراتژیک یا کاربردی است. از چشم انداز محیط های تصمیم و اهداف  تصمیم گیری ،ما یک ماتریکس را برای کاربرد روش های گوناگون در محیط های تصمیم گوناگون توسعه داده ایم،چنانچه در شکل 3 نشان داده شده است.در محیط های تصمیم ایستا و آزمایشگاهی،اصولا مدل هدف،نگرش Al،درخت تصمیم و نقشه کشی اقناعی برای دانش تصمیم گیری مرسوم بر اساس سیستم های کارشناس (ES) جایگزین نقشی که ثابت شده برای تصمیمات کاربردی و تاکتیکی مؤثر باشد اما محدودیت هایی را در سطح استراتژیک دارد،استفاده می شوند.

ES در یک نقش حمایتی به عنوان سیستم های کشف می تواند به تصمیم گیری های بهتر کمک کند،اما تأثیرات تنها می تواند از طریق کاربرهایشان انجام شود.نگرش Al روی مسائل به خوبی تعریف شده تمرکز دارد،اما محدودیتش یک فضای مسأله بسته تولید شده از یک مجموعه قطعی اهداف،روابط و ویژگی ها است.اگرچه سیستم های کارشناس بر اساس دانش برای طراحی استراتژیک توسعه یافته اند،اکثر ES ساختار مسائل استراتژیک را مدل بندی نکرده است.آنها فقط ساختار دانش کارشناس را بوسیله ادغام با سیستم های کامپیوتر مرسوم،خصوصا پایگاه اطلاعات یا سیستم بر اساس ورقه گسترده،و تحلیل های مالی،مدل سازی،پیش بینی و گزارش سیستم تعریف کرده اند.در مدل بندی اقناعی،نقشه اقناعی بصورت گسترده یک تکنیک مورد استفاده بوده است.این روش،نامگذاری گوناگون،نقشه اقناعی،نقشه سبب،دیاگرام نفوذ و نقشه دانش را دارد.

نقشه اقناعی روابطی را که درک می شوند که بین مفاهیم یا نسبت های یک محیط فرضی وجود دارند ارائه می دهد.درحالیکه این مدل عامل زمان را بررسی نمی کند،مفاهیم سببی ممکن است برهمدیگر سرتاسر زمان تأثیر بگذارند.

بنابراین،نقشه کشی اقناعی یک محدودیت را در شرح ویژگی های پویای جهان زنده دارد.در طول زمینه NDM برای محیط های تصمیم جهان تجاری زنده و پویا،اکثر روشهای رایج،تحلیل کار اقناعی (CTA)،مدل تصمیم تشخیص نخست (RPD) و آگاهی موقعیت (SA) هستند.محققان NDM جستجو می کنند تا «اقناع در وحش» را دریابند،اما بصورت بحث انگیز،معمولا روی سطح مهارت و کاربردی تمرکز دارند نه روی تصمیم گیری استراتژیک.مهارت به آسانی در بسیاری از زمینه های سازمانی تعریف نمی شود،زیرا محصول اکثر تصمیمات اسباب و تأثیرات چندگانه را شامل می شود.

 

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ترجمه مقاله مدیریت دانش

 

 

 

 

لطفا رای دهید
[Total: 0 Average: 0]