ترجمه مقاله انرژی

ترجمه مقاله انرژی

ترجمه مقاله انرژی

نمونه ترجمه مقاله دیگر

6 VAV   (سیستم با حجم هوای متغییر)بار متغییر

5.6.1تنظیمات(پیکربندی)حالت آزمون

سیستم VAV اجزایی مانند سیستم HVAC دارند، مانند CAV بجز تفاوت در تامین فن و استراتژی کنترل سیستم- سیستم VAV دارای یک فن با سرعت متغییر، و قابلیت تنظیم میزان جریان باد و دما برای دست رسی به نیروی سرمایشی و گرمایشی می‌باشد. حالت‌های VAV دارای طراحی ویژه‌ای برای آزمون استراتژی کنترل در انرژی مضاعف و مقصد است، همانگونه که استراتژی‌های کنترلی زیادی برای سیستم VAV برای انرژی‌مضاعف وجود دارد، کنترل رفتار مطابق با میراگر با فعالیت عادی برای قسمت ترمینال انتخاب شده است. میراگر با فعالیت عادی یعنی اینکه در زمان گرمایش، میراگر در موقعیت حداقل(مینیمم) قرار می‌ماند.

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

5.6.2 دمای هوا در فضای باز

داده‌های آب و هوایی که در حالت آزمون CAV مورد استفاده قرار گرفته در اینجا نیز اعمال شده است. هوا در فضای بازخشک –بالب درجه حرارت در جدول زیر نشان داده شده است، در حالی که رطوبت نسبی هوا در فضای باز در 57 درصد ثابت شده است.

جدول 24 تنظیمات آزمون قسمت بار VAV

 

 

5.6.3 سیستم توزیع هوا

 

پنج سیستم توزیع هوای ساده برای ترمینال هوای VAV بدون بازگرمایش مدل سازی شده است. هر سیستم VAV در خدمت یک منطقه تنهاست و دارای یک واحد ترمینال (یکی برای هر منطقه) با یک کویل گرمایشی و یک کویل سرمایشی می‌باشد. هر پنج سیستم توسط یک سیستم آب تغزیه می‌شوند که شامل اجزای زیر می‌باشند:

حلقه آب گرم: دیگ آب گرم ساده، پمپ آب گرم;

حلقه آب سرد: چیلر آب الکتریکی(برقی)، پمپ آب سرد;

حلقه کندانسور (چگالنده) آب: برج خنک کننده تک سرعته، پمپ آب کندانسور (چگالنده)

یک سیستم HVAC (یکی برای هر منطقه) با خصوصیات زیر هر گرمایش و سرمایش مورد نیاز محیط بر اساس خفظ نقطه دمای مجموعه فراهم می‌کند. بار ساختمانی اتاق 1 همانند اتاق 3 . همچنین بار اتاق2 مانند اتاق4 می‌باشد، بنابراین در زیر اطلاعات تکراری ذکر نشده‌اند:

 • 100% سیستم هوای همرفتی
 • 100% کارآمد بدون کاهش مجرا و ظرفیت به اندازه کافی بزرگ
 • هوای منطقه کاملا مخلوط شده
 • هیچ هوایی از بیرون نیست; هیچ هوایی تخلیه نمی‌شود
 • عدم وجود حرارت فن وحرارت پمپ در جریان هوا
 • دمای داخل بر روی 20 درجه سانتی‌گراد تنظیم شده است
 • اطلاعات مربوط به محدودیت حجم هوا و تامیین دمای هوا در هر منطقه ،مانند جدول25:

جدول 25 اطلاعات در مورد تامیین حجم هوای سیستم VAV و SAT

 • گرما بوسیله آب گرم کویل گرمایشی تامیین و شرایط طراحی مانند جدول 26:

جدول 26 شرایط طراحی کویل گرمایشی

 • سرما بوسیله آب سرد چیلر سرمایشی تامیین و شرایط طراحی مانند جدول 27:

جدول 27 شرایط طراحی چیلر سرمایشی

5.6.6 مکان مرکزی تجهیزات گرمایشی و مکان مرکزی تجهیزات سرمایشی

 

مکان مرکزی تجهیزات گرمایشی یک دیگ آب گرم با جریان ثابت طبیعی شعله گاز و مکان مرکزی تجهیزات سرمایشی آب سرد چیلر آب الکتریکی است.

ظرفیت و دیگر فرضیات در مورد مکان مرکزی تجهیزات گرمایشی و مکان مرکزی تجهیزات سرمایشی همانند حالت آزمون سیستم CAV می‌باشد.

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

5.6.5 نتایج تامین حجم هوا و تامین دمای هوا

نتایج محاسبه تامین حجم هوا و تامین دمای هوا در به صورت نموداری در شکل‌های 38 تا 40 نشان داده شده است(هسته اتاق به عنوان مثال ر نظر گرفته شده است)، حجم ضریب بار منفی یعنی یک بار خنک.

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

 

شکل 38 SAT در هسته اتاق تحت کنترل نرم افزار تعریف شده

شکل 39 SAV در هسته اتاق تحت کنترل نرم افزار تعریف شده

 

شکل 40 دمای هوای داخل هسته تحت کنترل نرم افزار تعریف شده

هرچند تمام نتایج تامین دمای هوا شبیه به همدیگر بودند، مراحل محاسبات متفاوت بود. در مقصد، تامین دمای هوا و تامین حجم هوا توسط الگوریتم بهینه‌سازی تعیین شده، که تضمین میکند که تحت این فرض که به تنظیم نقطه اتاق دست می‌یابد، حجم هوای تامینی اتاق بر روی میزان حداقل ممکن تنظیم می‌شود. هر چند که، در انرژی مضاعف، هنگامی که بار حرارتی وجود دارد، حجم هوای تامینی بر روی حداقل تنظیم می‌شود، که آنرا می‌توان در شکل 39 مشاهده کرد، و تامین دمای هوا توسط بار و میزان جریان تعیین می‌شود. هنگامی که ضریب بار گرمایشی 1، برای حفظ تنظیم دمای نقطه اتاق، تامین دمای هوا بزرگتر از اندازه حداکثر خواهد بود(  32). بنابراین همانگونه که شکل 38 نشان میدهد تامین دمای اتاق را بر روی  32 تنظیم می کنیم، و دمای اتاق پایین‌تر از نقطه تنظیم (  20) ، همانگونه که شکل 40 نشان می دهد، به دلیل اینکه نمی‌تواند بار مطلوب را تامین کند. هنگامی که یک بار سرمایشی مورد نیاز است،اول تامین دمای هوا تعیین می‌گردد. این تابعی از بار اتاق ومیزان جریان زمان گام قبلی است. همانگونه که شکل 38 و39 نشان می‌دهد،  هنگامی که تامین دمای هوا به کمترین حد می‌رسد، حداقل مقدار گرفته می شود. تامین حجم هوا سپس از محاسبه بالانس انرژی تعیین می‌گردد. بیشترین اختلاف در منطقه 2 اتفاق می‌افتدبا دتوجه به شکل‌های(شکل41تا شکل 43)زیر، به دلایلی که در بالا مورد بحث قرار گرفت:

 

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

شکل41 SAT در اتاق 1 تحت کنترل نرم افزار تعریف شده

شکل 42 SAV در اتاق 1 تحت کنترل نرم افزار تعریف شده

شکل 43 دمای داخلی اتاق 1 تحت کنترل نرم افزار تعیین شده

مصرف انرژی تجمعی تحت یک استراتژی کنترل VAV بر روی تغییرات در

PLR در هر برنامه مدل‌سازی در جدول زیر با هم مقایسه شده است:

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

جدول 28 مقایسه مصرف انرژی آزمون‌های سیستم VAV

در طول فصل گرما ، بوسیله استراتژی کنترل و حداکثر تامین  دمای  هوا محدود می‌شود، انرژی مضاعف نمی‌تواند بار گرمایشی بزرگ و مناسبی را تامین کندو بنابراین مصرف دیگ بخار پایین‌تر است. برای بررسی این با توجه به استراتژی کنترل، تامین دمای هوا و حجم هوا در انرژی مضاعف مانند هم بامقصد تنظیم شده است. این می‌تواند بدست آید با مشخص کردن تنظیم تامین درجه حرارت در نقطه و حداقل تامین حجم هوا مطابق با برنامه زمان‌بندی.نتایج به شرح زیر است(شکل 44 تا شکل49)

نتایج محاسبه هسته اتاق:

شکل 44 SAT در هسته اتاق تحت کنترل مشابه

 

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

شکل 45 SAV در هسته اتاق تحت کنترل مشابه

 

شکل 46 دما داخلی هوا از هسته اتاق تحت کنترل مشابه

نتایج محاسبات اتاق 1:

 

شکل 47 SAT در اتاق 1 تحت کنترل مشابه

شکل 48 SAV در اتاق 1 تحت کنترل مشابه

شکل 49 دما داخلی هوا از اتاق1 تحت کنترل مشابه

تقریبا تامین دمای هوا و تامین حجم هوا یکسان هستند، اثبات اینکه اگر استراتژی کنترل یکسان باشد، سیستم هوا سازگار است. چیزی که باید در اینجا یر آن تاکید کرد این است که اگر فقط میزان مصرف انرژی را به حساب آوریم، تفاوت‌های بین استراتژی‌های کنترل نمی‌تواند تعیین شود. (جدول 28 وجدول 29 را ببینید)دلیل این کار این است که روش جمع جبران اختلاف برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. این مورد این مفهوم را القا می‌کند که برای مقایسه برنامه‌های شبیه‌سازی‌های مختلف نباید فقط بر روی نتایج نهایی تمرکز کرد، بلکه باید مراحل محاسبات را نیز در نظر گرفت. باید توجه بیشتری به نمودار محاسبات برنامه‌ها شود.

جدول 29 مقایسه مصرف انرژی آزمون سیستم VAV تحت استراتژی کنترل یکسان


 ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله-سایت ترجمه-ترجمه ارزان

6 مطالعه موردی

یک مطالعه موردی با استفاده از یک ساختمان اداری واقع در این بخش به تجزیه و تحلیل بیشتر تفاوت در بار، سیستم های تهویه مطبوع، و محاسبات انرژی از سه برنامه انجام شده است. روش مورد استفاده در این بخش به شرح زیر است:

اول ، یک مدل DOE-2  ساخته می‌شود بر اساس نقشه های از قبل ساخته وطراحی شده و مشخصات ، و برنامه‌های عملیاتی از یک ساختمان واقعی. نتایج شبیه‌سازی بر اساس اطلاعات مفید ماهیانه در یک سال کالیبره می شود.

دوم، انرژی مضاعف و مدل مقصد بر اساس مدل DOE-2  ساخته شده است. این یعنی این که ورودی مدل DOE-2 به اندازه‌ای که قابل استفاده بوده در مراحل ساخت دو مدل دیگر استفاده شده است. برای آن دسته از ورودی‌های که در دست‌رس نبودند سطح همرفت ضریب انتقال حرارت و ضریب اساسیه ، مقادیر پیش فرض از هر برنامه استفاده می شود. در این گام، ورودی‌های انرژی مضاعف و مقصد واجد شرایط کنترل می‌باشد، و نتایج محاسبات با داده‌های مصرفی ساختمان واقعی کالیبر نشده است.

سر انجام،  نتایج شبیه‌سازی سه برنامه با یکدیگر وبا داده‌های ساختمان برای مشاهده اختلاف در کاربردهای واقعی زمانی که ورودی های کاربران سازگار می باشد و پیش فرض برنامه استفاده می شود مقایسه می‌گردد.

6.1 توصیف ساختمان

6.1.1 عمومی

ساختمان اداره در منطقه استوایی با آب و هوای گرم و مرطوب واقع شده است با زیر بنای کلی 7300متر مربع که شامل یک زیر زمین 900 متر مربعی و چهار طبقه در روی زمین (هرکدام 1600 مترمربع) می‌باشد. سازه بتنی ، چنجره دوجداره ، سایه خاری متغییر برای ساختمان در نظر گرفته شده است.

ضریب پنجره – دیوار تقریبا برابر 18% راستای صول ساختمان در جهت غربی – شرقی است. نمای ساختمان در جهت شمال و 15 درجه به طرف شرق چرخیده حداکثر ظرفیت اقامتی حدود 360 است.

6.1.2 نمای پلان (نقشه ساختمان تاارتفاع خاص از نمای بالا)

نمای پلان ساختمان در شکل 50 نشان داده شده است. زیر زمین یک مستطیل با ابعاد 25/11متردر80متر است. چهار طبقه بالای زمین هم مثل یکدیگر با ابعاد 20متر در 80متر می‌باشد. تمام چهار طبقه بالای زمین در مرکز خودشان راهرو دارند. در قسمت زیر زمین به جز اتاق کنفرانس در جایی دیگری تهویه مطبوع وجود ندارد. قسمت‌های عمومی در لبه‌های سرقی و غربی بدون تهویه هستند. ارتفاع هر طبقه 4 متر و ارتفاع اشغال شده هر طبقه 1.3 متر است.

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله

 

 

 

شکل50 نمای پلان ساختمان

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله

6.1.3 نمای سه بعدی ساختمان

این ساختمان دارای سایه‌بان ورودی در هر دو جهت جنوب و شمال دارد. سایه‌های کوپک در اطراف ساختمان و سایه درختان نادیده گرفته شده‌اند. شکل 51 نمای سه بعدی ساختمان را نمایش می‌دهد.

 

شکل 51 نمای سه بعدی خارجی از جهت شمال

6.1.4 روشنایی

در مکانهای عمومی قدرت تراکم روشناییLPD) )w/m2 6 (وات بر واحد سطح) در حالی که در قسمت‌های ویژه LPD) ) برابر w/m2 18 است. متوسط LPD) ) در کل ساختمان w/m2 14 در نظر گرفته شده است.

6.1.5 تجهیزانت متصل به برق

متوسط بار تجهیزات متصل به برق (تجهیزات تراکمی قدرت) برابر w/m2 8/6 است.

6.1.6 سیستم‌های HVAC و کارخانه مرکزی

ساختمان توسط نه دستگاه هواساز (AHU)– چهار سیستم CAV ، چهار سیستم VAV و یک سیستم فن کویل تغزیه می‌گردد. هیچ فضای گرمایش یا باز گرمایش در ساختمان وجود ندارد. کارخانه مرکزی دارای دو چیلر گریز از مرکز آب سرد (هر کدام 175 تن) ، دو برج خنک کننده ( هر کدام 200تن)، دو پمپ آب سرد ، دو پمپ آب کاندنسور (چگالنده) می‌باشد. چهار پمپ آب کار پمپاژ را با سرعت ثابت انجام می‌دهند. برج خنک کننده دارای فن با سرعت متغییر است. ضریب COP  سرعت ثابت چیلر 237/4 است. اتاق کنفرانس واقع در زمیر زمین دارای یک سیستم فن کویل با ظرفت کلی خنک کنندگی 10تن. هر کدام از طبقات بالا با حجم هوای ثابت سیستم CAV  برای فضاها در لبه شرقی و حجم هوای متغییر برای لبه غربی تامین می‌گردد.

‌هر AHU با کویا خنک کننده ، فیلترها  ، و پرتاب باد ، و دو فن که هوای بیرون را فراهم میکنند تجهیز شده است.  کنترل تهویه ورودی برای تنظیم میزان هوای ورودی با توجه به تمرکز

در سطح اشغال شده مورد نیاز است.

6.1.7 دیگر دستگاه‌های مصرف کننده انرژی

یک آسانسور 11 کیلو وات در ساختمان استفاده شده، همچنین یک پمپ تامین آب و سه پمپ فاضل آب نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همه این تجهیزات به عنوان استفاده از انرژی دیگر با اوج قدرت 26 کیلو وات و برنامه ذکر شده در زیر مدل شده‌اند.

6.1.8 برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی الگوهای یک اداره معمولی فرض می شود که درجدول30ذکر شده است.

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله

ترجمه مقاله انرژی

6.1.9 داده‌های آب و هوا

اطلاعات آب و هوای ساعتی از سال 2003 مورد استفاده قرار گرفته است. که شامل 8760 ساعت پارامتر آب و هوایی که به صورت محلی در هوای با دمای خشک و مرطوب می‌باشد. سرعت باد از یک ایستگاه آب و هوا در یک فرودگاه محلی گرفته شده است. هیچ داده اندازه‌گیری از تابش خورشید در دست‌رس نبود. بنابرایت تابش خورشیدی پیش‌فرض برنامه‌ DOE-2.1E (تبدیل برای انرژی مضاعف و مقصد) در مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.ترجمه مقاله انرژی

6.2 نتایج شبیه‌سازی

جدول 31 و شکل های 52 الی 54 نتایج DOE-2.1E ، انرژی مضاعف  و مقصد را نشان می‌دهند.ترجمه مقاله انرژی

مصرف برق سالانه سه برنامه در حدود 10% است. و حداکثر خطای مصرف برق ماهانه 15٪ است. کل بارهای خنک کننده از سیستم های HVAC در سه برنامه بسیار نزدیک – حداکثر خطای بار سرمایش سالانه 2٪ است.ترجمه مقاله انرژی

جدول 31 صورت حساب ماهانه و شبیه‌سازی مصرف برق

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله

6.3 تحلیل و بحث

تفاوت محاسبه بار خنک کننده سالانه در میان سه برنامه در داخل3٪ است، که به طور عمده به به خاطر ارزش ها و مدل های مختلف استفاده شده توسط این سه برنامه برای انتقال حرارت سطح و تابش خورشیدی می‌باشد. هنگامی که بار سیستم خنک کننده به سمت کارخانه مرکزی حرکت می‌کند. همانطور که در شکل 55 نشان داده شده تفاوت در میان مصرف انرژی چیلرها افزایش می‌یابد.ترجمه مقاله انرژی

ترجمه تخصصی-ترجمه مقاله

شکل55 شبیه‌سازی مصرف ماهیانه برق چیلر

از دلایل اصلی برای تفاوت با جزئیات در بخش های قبلی این گزارش به شرح زیر بحث شده است و می توان نتیجه گرفت که:

 1. منحنی‌های عملکردی چیلر

عملکرد چیلر با سه منحنی در انرژی مضاعف و DOE-2 محاسبه شده است. ضریب قسمت بار ، دمای کانسندور آب ورودی و دمای تبخیر آب خروجی متغییر های مستقل منحنی‌‌ها می‌باشند. ضرایب منحنی می‌تواند توسط کابران تغییر کند. در این حالت منحنی عملکرد پیش‌فرض چیلر DOE-2 در مدل DOE-2 و مدل انرژی مضاعف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل مقصد از یک جفت منحنی سخت سیمی برای توصیف عملکرد چیلر از متغییرهای مستقلی مانند دو برنامه دیگر استفاده می‌کند. بدلیل این که حلت منحنی‌ها دقیقا نمی‌تواند شبیه به یکدیگر باشد و ضریب منحنی در DEST نمی‌تواند تغییر کند ، مقداری تفاوت در انرژی چیلرهای مورد استفاده انتظار می‌رود.ترجمه مقاله انرژی

 1. زمان عملیات چیلرترجمه مقاله انرژی

در DOE-2 و انرژی مضاعف ، چیلر به طور پیش فرض، هر زمان که یک تقاضای خنک کننده از سیستم دریافت کند عمل می کنند. در حالی که در DEST هنگامی عملیات را متوقف می‌کنند که برا سرمایشی به کمتر از 10% (ارزش سیم –سخت) برسد.

بنابراین تمام عملیات زمان چیار در سه مدل متفاوت است. مقایسه ساعت عملیات چیلر و ساعت تقاضای بار خنک کننده در شکل 56 نشان داده شده است.

سایت ترجمه

ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه مقاله انرژی

 

شکل 56 مقایسه ساعت عملیات چیلر و ساعت تقاضای بار خنک کننده

 1. کنترل فن برج خنک کننده

از سوی دیگر، شکل  53 رفتار متفاوت استفاده از انرژی در برج خنک کننده محاسبه شده توسط DEST  را نشان می دهد – که کمتر از آنهایی که در DOE-2 و انرژی مضاعف است. انرژی مصرف شده توسط برج خنک کننده  در اینجا شامل مصرف برق توسط فن خنک کننده برج خنک کننده  و پمپ های کاندنسور آب می‌باشد.ترجمه مقاله انرژی

پمپ‌های کاندنسور آب با سرعت ثابت عمل می‌کنند، بنابراین هنگامی که تمام ورودی‌ها یکسان باشند، میزان هد پمپ و قدرت پمپ یکسان می‌باشد، و مصرف انرژی به طور عمده توسط زمان عملیات  تعیین می شود. زمان کارکرد پمپ بر اساس عملکرد چیلر می‌باشد بنابراین مدت عملیات پمپ کاندنسور آب در مدلDEST کمتر از مدل DOE-2 و انرژی مضاعف است. این به ما کمک نمی‌کند تا مصرف بیشتر انرژی برج خنک کننده در DEST را توضیح دهیم. بنابراین فن برج‌های خنک کننده تنها عامل ممکن برای اختلاف در مصرف انرژی در بین سه برنامه می‌باشد.ترجمه مقاله انرژی

در DOE-2 و انرژی مضاعف هنگامی که فن برج خنک کننده دارای سرعت متغییر است ، قدرت فن تنظیم می‌شود تا به بار مورد نظر برسد. در حالی که در DEST وقتی بار خنک کننده باشد قدر فن برج خنک کننده ثابت می‌باشد. تفاوت انرژی مصرفی برای برج خنک کننده در شکل 57 نمایش داده شده است.ترجمه مقاله انرژی

 

سایت ترجمه

ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی کتاب

 

شکل 57 مصرف برق فن

ترجمه مقاله انرژی با وجود این اختلاف ، کل انرژی مصرفی سالانه محاسبه شده توسط سه برنامه با هم توافق7٪ است، همانگونه که در جدول 31 نشان داده شده است، با جزئیات اجزای ماهانه و جداگانه در شکل 52 تاشکل 54 . تفاوت بین شبیه‌سازی و اندازه‌گیری مصرف برق می‌تواند با دلایل گوناگونی توجیه شود،مانند نفوذ هوا که ماههای تابستان غیر صفر می‌باشد،استفاده از حالت منحنی عملکرد پیش‌فرض چیلر DOE-2. این مطالعه موردی نشان داد که می توان از این سه برنامه برای شبیه سازی عملکرد انرژی در ساختمان با سیستم های HVAC معمولی استفاده کرد. نتایج شبیه‌سازی می‌تواند سازگار شود اگر ورودی‌های مدل مانند یکدیگر یا در حد امکان با هم برابر باشند.ترجمه مقاله انرژی

 

ترجمه مقاله انرژی

سایت ترجمه

ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه مقاله انرژی

7 نتیجه‌گیری

ترجمه مقاله انرژی انرژی مضاعف یک برنامه شبیه‌سازی قدرتمند با مدل با کامل‌ترین اجزا می‌باشدو دارای قابل تنظیم‌ترین پارامترها در میان این سه برنامه شبیه‌سازی می‌باشد. اصلی‌ترین محدودیت‌های آن در محاسبه فشار، نرخ جریان توزیع و محاسبه همگرایی می‌باشد.ترجمه مقاله انرژی

سرعت محاسبات DOE-2 از همه سریع‌تر است. و DOE-2 یک برنامه شبیه‌سازی با تاریخچه   روابط کلملا طولانی و تابع‌های کامل می‌باشد. هر چند که کمبود  در میان بارها و سیستم کار را برای شبیه‌سازی مدل‌های جدید سیستم HVAC و استراتژی کنترل در DPE-2  با مشکل روبرو کرده است. طرح برنامه فرعی و ساختار ساده و روشن شبیه سازی  DEST  آن را از دو روش دیگر متمایز کرده است. هرچندکه ، مفهوم شبیه سازی، استفاده بیش از حد از پارامترهای سیم -سخت، و انواع محدودی از مدل اجزا موجب تفاوت این در مقابل دو برنامه دیگر می‌گردد. با مقایسه در میان اجزای مدل‌ها ، تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد مفروضات، ساده سازی ها و الگوریتم ها برای قطعات HVAC بسیار مشابه هستند.  اما اختلاف بسیار زیادی بین الگوریتم مدل کویل سرمایشی در DOE-2 و دو پارامتر دیگر و مدل چیلر در DEST وجود دارد. علاوه بر این، استراتژی کنترل در سه برنامه به طور کلی با هم متفاوت است، که قطعا بر روی نتایج محاسبات انرژی اثر می‌گذارد.ترجمه مقاله انرژی

یک روش آزمون یکپارچه معرفی و طراحی شده برای انجام مقایسه کاملتر  HVAC .ترجمه مقاله انرژی عملکرد اجزای مختلف تحت شرایط بار کامل نمایش می‌دهد که انسجام زیادی در سه برنامه با تحت ورودی‌های مشابه و برابر دارد. آزمون بخش بار نشان می دهد تفاوت های میان نتایج حاصل از الگوریتم های مختلف برای مدل های چیلر و مدل های فن  برج خنک کننده در سه برنامه استفاده شوده است. مقایسه سیستم VAV با تمرکز بر روی استراتژی کنترل. کنترل منطقی جزئیات براساس نتایج محاسبا تحلیل می‌شود. علاوه بر این، تامین دمای هوا و سرعت جریان مشابه برای ورودی در نظر گرفته شده تا تاثیر استراتژی کنترل مشخص شود. مقایسه نتایج شبیه سازی نشان می دهد که یک روش آزمون جامع برای کشف تفاوت در استراتژی های کنترل و تاثیرات میان اجزای مختلف مورد نیاز است ، که اگر اجزاء منحصر به فرد به صورت جداگانه و یا به طور مستقل مورد آزمایش قرار گیرد می تواند تشخیص داده نشود. برای مطالعه موردی ساختمان واقعی ،از هر سه برنامه برای محاسبه بارهای مورد نیاز و استفاده از پایان مصرف انرژی یک ساختمان واقعی استفاده می شود. نتایج شبیه سازی بیشتر با داده قبض آب و برق ماهانه مقایسه شده است. مورد واقعی با استفاده از اطلاعات ورودی از مدارک طراحی و مشخصات در جایی که این امکان وجود داشته باشد. چند پارامتر نامشخص مانند پارامترهای مبلمان و غیره از مقادیر پیش فرض با توجه به هر برنامه شبیه سازی تعیین شده است. حداکثر تفاوت در بار خنک کننده است 15٪ است، اما حداکثر تفاوت در کل مصرف انرژی ساختمان بزرگتر به دلیل تفاوت در مدل سازی سیستم HVAC است. تفاوت اصلی در مصرف انرژی از سمت سیستم HVAC استفاده از مدل های مختلف برای چیلرهای و فن‌های برج خنک کننده است. در نتیجه، هر سه برنامه اساسا توانایی برای شبیه سازی سیستم های HVAC را دارد و تفاوت در نتایج شبیه سازی در یک محدوده کوچک هستند. هرچند که کنترل منطقی و روش های مدل‌سازی در اجزا با یکدیگر شبیه نیستند. تفاوت در کل مصرف انرژی ساختمان برای یک ساختمان واقعی با استفاده از انرژی‌پلاس، DEST، و DOE-2.1E کمتر از 10٪( فرض کنید که تمام ورودی های لازم شبیه یا برابر هم نگه داشته، و هیچ خطاهای انسانی در استفاده از هر یک از برنامه های شبیه سازی وجود ندارد. با مقایسه انرژی‌پلاس ، DOE-2.1E ،DEST محدودیت در مفروضات اساسی در محاسبات سیستم HVAC می‌باشد. ساختار محاسبه یک طرفه DOE-2.1E آن را برای بسیاری از اجزای HVAC به تازگی توسعه یافته و استراتژی های کنترل که نیاز به کنترل دوباره و راه حل های یکپارچه و بارهای سیستم های را نامناسب می‌سازد. لازم به ذکر است که تحقیقات بیشتری برای مقایسه انواع سیستم HVAC  و استراتژی های کنترل، بخصوص سیستم چگونگی کاهش مصرف، به عنوان مثال مورد نیاز است. تهویه طبیعی، سیستم تابشی، تهویه جابجایی، به درک تفاوت ها و محدودیت های سه BEMPs. این مطالعه می تواند مکملی برای توسعه موارد آزمون HVAC برای استاندارد   ASHRAE 140باشد.

سایت ترجمه

ترجمه مقاله

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه مقاله انرژی

تشکر

این کار توسط مرکز تحقیقات انرژی پاکیزه ایالات متحده و چین برای حمایت از انرژی موثر می باشد. آنها بانیان اساس انرژی تحت برنامه انرژی پایدار چین است. دکتر هون ون لین و دکتر ون کوئی چانگ، وابسته به LBNL از موسسه تحقیقات فناوری صنعتی تایوان، کمک به ایجاد مدل انرژی‌پلاس برای مطالعه موردی از ساختمان واقعی است. این کار توسط معاون وزیر برای بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر، برنامه فن آوری های ساختمان، از وزارت انرژی ایالات متحده تحت قرارداد شماره DE-AC02-05CH11231 حمایت می شد.ترجمه مقاله انرژی

ترجمه مقاله انرژی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *