post

ترجمه به عنوان بخشی از روند قضاوت : ترجمه و تفسیر در دادگاه های بین المللی کیفری جزء لاینفک دادرسی است. در همه دادگاههای بین المللی کیفری، حقوق زبانی به مظنون/متهم واگذار می شود.

این حقوق مبتنی بر اصول مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[European Convention on Human Rights] است که طبق آن: “هر کسی که دستگیر شود، باید به زبانی که او می فهمد سریعآ از دلایل دستگیری و اتهام علیه وی مطلع شد”. همچنین، ماده ششم جنبه های دادرسی عادلانه را شامل می شود همچون “حق اطلاع رسانی سریع به زبانی که متهم آن را به خوبی و به تفصیل درک می کند، اطلاع از ماهیت و علت اتهام علیه وی؛ در صورت عدم درک زبان یا گفتار در دادگاه، می تواند از مترجم کمک بگیرد”. این حقوق در آئین دادرسی و استدلال[Rules of Procedure and Evidence] مربوط به دادگاه های بین المللی جنایی درج شده است. در نتیجه، ترجمه و تفسیر بخش جدایی ناپذیر از مراحل مختلف دادرسی را تشکیل می دهند:

تحقیقات، قبل از محاکمه، محاکمه، استیناف و بررسی مجدد.

بدون ترجمه و تفسیر هیچ دادرسی حقوقی صورت نمی گیرد؛ چرا که نقش مهمی در دادرسی های ملی قضایی دارند و از این میان، تنها یک سال پس از تأسیس انجمن مفسران و مترجمان حقوقی اروپا[European Legal Interpreters and Translators Association] در سال 2009، شورا و پارلمان اروپا دستورالعمل 64/2010 را در مورد حق تفسیر و ترجمه در دادرسی کیفری تصویب کردند که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام آور است. به ویژه اینکه در دادگاه بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق[International Criminal Tribunal for the former Yougoslavia (مترجم)] به متهم باید تمام مطالب پشتیبان تأیید کیفرخواست به زبانی که او می فهمد، و همچنین سایر اسناد رویه ای مربوط به سایر افراد درگیر در دادگاه، به عنوان مثال احضار نامه ها، تحویل داده شود. بنابراین، ترجمه و تفسیر به موازات تمامی جنبه های کار دادگاه انجام می شود. وکیل مدافع نیز باید دارای مدارک و مهارتهای لازم زبان باشد تا در لیست وکیل ثبت کننده “واجد شرایط نمایندگی متهم قبل از دادگاه” قرار بگیرد.

اجرای حقوق متهم

اجرای حقوق متهم بسیار دشوار بوده و مستلزم محدودۀ زمانی گسترده است و در بعضی مواقع، در ترجمه احکام محاکمه به زبانی که در استیناف فهمیده می شود، تأخیر صورت می گیرد. همچنین این روش ممکن است کشورهایی را درگیر کند که در آنها زبان دولتی جزء زبانهای کاری در دادگاه بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق نیست و باعث تأخیر بیشتر خواهد شد. اگر این مقررات ایالتی قبل از اجرای حکم، احکام اگزواتور[روانامه: فرمانی است که رئیس کشوری به کنسول های کشور بیگانه می دهد و آنها را برای انجام مأموریت مجاز می کند. (مترجم)] باشد، حکم دیوان باید به زبان آن کشور اجرا شود. یا اگر یک پرونده به حوزه قضایی داخلی ارجاع شود، مواد دادرسی باید به زبان دولت ارجاع شده ترجمه شود.

این مطلب با محوریت ترجمه به عنوان بخشی از روند قضاوت تنظیم شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.