پدر بزرگ

خاطره ای با موضوع :ترجمه برای پدر بزرگ

بنام خدا

پدر بزرگ خدا بیامرزم علاقه زیادی به گل و گیاه داشت. زمانی که از آمریکا برگشتیم یک بسته هدیه شامل کتاب راهنمای پرورش بانزای با خودمان آوردیم. این بسته را زمان تعطیلات عید بردیم پیششان. با اینکه پدر بزرگم روی زبان انگلیسی تسلط داشت، چون علاقه زیادی به پدر بزرگم داشتم خواستم این کتاب را ترجمه کنم و به شکل یک کتابچه فارسی برای او در بیاورم. این تصمیم خیلی آنی بود و وقتی که به شهر پدر بزرگم رفتیم گرفتم. کتابچه تعداد صفحات زیادی نداشت ولی چون بچه بودم یک مقدار برایم مشکل بود.

ترجمه و تایپ کردنش حدود یک هفته طول کشید. یواشکی بدون اینکه پدر بزرگمم بفهمد به پدرم گفتم و بردیم بیرون چاپش کردیم. موقعی که به پدر بزرگم ترجمه کتابچه را دادم خیلی خوشحال شد و با وجود اینکه کار ترجمه در حد یک بچه بود گفت که حتما بدم به یک انتشاراتی و چاپ کنم. این کار را نکردم ولی ترجمه کتابچه خاطره ای شد که هر سال پدر بزرگم یادآوری می کرد.

ترجمه انگلیسی این خاطره 

In the name of God

My grandfather bless his soul had a great love for flowers and plants. When we returned from America we brought him a gift package that included a guide for growing bonsai plants. We brought him the gift package during the Norouz Holidays. Although my grandfather was fluent in English, because I loved my grandfather, I decided to translate the book and make a Farsi booklet for him. The booklet didn’t have a lot of pages but since I was a kid I was having a hard time. Translating and typing it took about a week time. Secretly and without my grandfather finding out I told my father and we went and printed it. When I gave the translated booklet to my grandfather he became really happy and although the translation was only the work of a child he told me to give it to a publisher to print it. I didn’t do this but translating the book became a memory that my grandfather retold every year

علی طاهری

خاطرات دیگر

شروع مترجمی

رئیس دقیق

وجدان کاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.