تحليل باز پرداخت

تحليل باز پرداخت يكي ديگر از ابزارهاي مالي مهم براي استفاده است، وقتي كه پروژه ها انتخاب مي شوند. دوره ي باز پرداخت مقدار زماني است كه براي جبران طول مي كشد، در فرم شبكه ي جريان مالي، دلارهاي كلي سرمايه گذاري شده در يك پروژه مي باشد. به عبارت ديگر ، تحليل بازپرداخت تعيين مي كند كه چگونه زمان زيادي سپري مي شود قبل از اينكه سودهاي افزوده شده از هزينه هاي ادامه دار و افزوده شده رد شوند.

باز پرداخت زماني رخ مي دهند كه سودهاي انباشته ي شبكه برابر با هزينه هاي انباشته ي شبكه باشند، يا زماني كه سودهاي انباشته ي شبكه منهاي هزينه ها برابر با صفر باشد. شكل نشان مي دهد كه چگونه دوري باز پرداخت يافت مي شود. سودهاي انباشته منهاي هزينه ها براي سال صفر،١٤٠٠٠٠ مي باشد. افزايش عدد به سودهاي نزول يافته، منهاي هزينه ها براي سال ١ ، ٨٨٠٠ دلار را نتيجه مي دهد. بدليل اين كه اين عدد مثبت است، باز پرداخت در سال ١ رخ مي دهد.

ايجاد يك نمودار

ايجاد يك نمودار به نمايش دقيق تر كمك مي كند، زماني كه دوره ي باز پرداخت رخ مي دهد شكل هزينه هاي نزول شده انباشته و سودهاي نزول شده در هر سال را با استفاده از اعداد رسم مي كند. توجه كنيد كه خطوط راست در اطراف يكسال است. اين جايي است كه سودهاي نزول شده ي انباشته براير با هزينه هاي نزول شده انباشته است، بنابراين تفريق اين دو صفر خواهد بود. فراتر از اين نكته ، سودهاي نزول شده از هزينه هاي نزول شده تجاوز مي كنديك پروژه ي منفعت را نشان مي دهد.

بدليل اين كه اين پروژه در سال ٠ شروع شد ، بازپرداختي در سال ١ يعني اين كه پروژه به باز پرداخت در دومين سالزدستيابي مي يابد. سودهاي نزول شده ي انباشته و هزينه ها برابر ٠ است، جاييكه خطوط قطع مي كنند. يك دوره ي باز پرداخت اوليه ، مثلا در سال اول يا دوم به طور نرمال بسيار خوب در نظر گرفته مي شود.

توصيه

بسياري از سازمان ها توصيه هاي خاصي براي طول دوره ي باز پرداخت از يك سرمايه گذاري دارند. آنها ممكن است كه نيازمند تمامي اطلاعات تكنولوژي پروژه ها براي داشتن يك دوره ي باز پرداخت كمتر از دو سال يا حتي يك سال مي باشد، بدون در نظر گرفتن NPV محاسبه شده يا ROI. دن هور، معاون رييس و مديرمنطقه در giber،يك سيستم بين المللي مشاوره يكپارچه ، پيشنهاد مي كند كه سازمان ها، مصوصا شركت هاي كوچك ، بايد بر دوره ي باز پرداخت تمركز كنند، زماني كه تصميمات سرمايه گذاري IT مي گيرند. ” پروژه ي شايسته ي ملاحضات جدي است، مخصوصا اگر سودها بالا باشد.

” اگرچه، سازمان ها بايد اهداف بلند مدت را در نظر بگيرند زماني كه سرمايه گذاري هاي تكنولوژي انجام مي دهند. بسياري از پروژه هاي حياتي نمي توانند به باز پرداخت سريع و اتمام شده در دوره ي زماني كوتاه دستيابي يابند.

براي كمك به انتخاب پروژه ، براي مديران پروژه مهم است كه انتظارات مالي سازمان ها براي پروژه ها را درك كنند.

شكل نمودار دوره ي باز پرداخت

تحليل باز پرداخت

هزينه هاي انباشته—

سودهاي انباشته…

همچنين براي مديريت بالا درك محدوديت هاي محاسباتي مالي مهم است، مخصوصا براي پروژه هاي تكنولوژي اطلاعات.

براي مثال، توسعه ي محاسبات خوب از هزينه هاي برنامه ريزي شده و سودهاي پروژه هاي تكنولوژي اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.