post

دانشجویان کارشناسی ارشد برابی ورود به دوره دکتری دو مرحله  را پشت سر می گذارند مرحله اول آزمون کتبی می باشد که بعد از پذیرفته شده در این مرحله وارد مرحله دوم که مهمترین مرحله است می شوند در این مرحله داشتن رزومه خوب بسیار تأثیر گذار است. رزومه داوطلب متقاضی دکتری شامل بخشهای پژوهشی، آموزشی،سؤالات پاسخ داده شده در مصاحبه و نمرات زبان وی  می باشد.

در مصاحبه های آزمون دکتری 40درصد نمره به سوابق پژوهشی، 30 درصد به سوابق آموزشی و30 درصد  نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده.

داشتن مقالات معتبر در رزومه تأثیر بسزایی در پذیرش دکتری دارد، داشتن مقالات علمی پژوهشی و ISI و مقالات ترویجی، به نحوی می تواند تضمین کننده عبور افراد از سد مصاحبه دکتری می باشد .

تأثیر مقاله در مصاحبه دکتری

تأثیر مقاله در مصاحبه دکتری

مجموع امتیازات مقالات علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی ، گواهی ثبت اختراع  مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر ،22 امتیاز می باشد.

مقالات علمی ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی 6 امتیاز می باشد، مقالات  چاپ شده در کنفرانس های معتبر 4 امتیاز می باشد

تأثیر مقاله در مصاحبه دکتری قابل توج می باشد ولی در این میان هستند افرادی با وجود ارائه مقالات متعدد ومعتبر در مصاحبه دکتری رد می شوند زیرا این افراد فقط  به نگارش و تهیه مقاله زوم کرده اند به سایر موارد توجهی ندارند. نکاتی که متقاضیان دکتری باید به آن توجه کنند به شرح ذیل می باشد:

پوشیدن لباس مناسب و آراسته بودن، اشتغال می تواند تأثیر منفی در پذیرش داشته باشد، پایان نامه می تواند نقطه قوتی برای داوطلب به شمار آید بر مطالب ان مسلط باشید و مقاله علمی از ان تهیه نمائید، از استادان خود توصیه نامه قوی تهیه نمائید، تألیف کتاب، ترجمه کتاب، تدریس، مدر ک زبان و تسلط کافی بر زبان انگلیسی، انتخاب رشته دکتری متناسب با رشته و پایان نامه خود باشد ، ضعف های خود را از مصاحبه کنندگان پنهان نگه دارید، معدل بالا و عدم پاسخگویی به سؤالات مصاحبه کنندگان باعث ایجاد ابهام در توانایی های شما می شود، در کنفرانس های معتبر مقاله ارائه دهید، تحقیقات خود را در زمینه خاص ارائه دهید شاخه به شاخه نپرید، اعتماد به نفس داشته باشید، از کلمه نمی دانم در پاسخ سؤالات مصاحبه کنندگان استفاده نکنید، در ابتدای کار چند نمونه از رزومه خود تهیه نمائید ودر اختیار همه اساتید مصاحبه کننده قرار دهید.

مطالب موازی و دارای وجه اشتراک در مقاله نویسی

مقالات قوی را می توانیم با ساختار جمله بندی فاعل – فعل – مفعول شروع کنیم. ولی زمانی که مقاله شما به جریان می افتد می توانید برای بیان ساختارهای متفاوت خود در مقاله نویسی،  از صورت های دیگر جمله بندی نیز استفاده نمایید. نه تنها که شما نیاز دارید از واژگان متصل کننده به شیوه صحیح استفاده کنید بلکه نیاز دارید که از انواع متفاوتی از جملات و یا پاراگراف ها استفاده کنید و حتما می بایست از ساختارهای گرامری صحیح استفاده نمایید. این که ساختار جمله بندی و ساختار گرامری موجود در جملات و پاراگراف ها در همه ی مقالات یکسان است، به نوعی کپی برداری محسوب می شود.

زمانی که در مورد خطاهای رایج صحبت می کنیم می توانیم لیستی از این موارد کپی برداری یا سرقت ادبی را مورد بررسی قرار دهیم.

سرقت ادبی در سطوح بالاتر، بیشتر مورد بحث است. از این رو بیان چند جمله در سطوح مختلف در مقاله ، ممکن است منجر به سرقت ادبی شود. چند جمله در مقاله ممکن است طولانی و یا پیچیده باشند. و موضوعاتی که اغلب مسائل پیچیده و دشوار را پوشش می دهند معمولا چندان معمول و رایج نیست.

مساله وقتی رخ می دهد که ما از افعال ربط استفاده کنیم.

ضعیف

The results may be divided into three categories, and then we see the correlation more clearly.

نتایج ممکن است به سه دسته تقسیم شود ، و سپس ما این ارتباط را با وضوح بیشتری می بینیم.

بهتر

When the results are divided in to three categories, the correlation becomes more evident.

وقتی نتایج به سه دسته تقسیم می شوند ، همبستگی مشهود تر می شود.

ضعیف

Television viewing among children is high, but teengers watch the most.

تماشای تلویزیون در بین کودکان زیاد است ، اما نوجوانان بیشترین تماشای را دارند.

بهتر

Children wath a lot of television , but teenagers watch more.

کودکان تلویزیون زیادی دارند ، اما نوجوانان بیشتر تماشا می کنند.

ساختار موازی موجود در جملات بسیار حائز اهمیت است که در ذیل لیست شده اند.

ضعیف

We developed this study to explain the difference in television watching behavior between different age cohorts and because previous studies had not taken gender into account.

ما این مطالعه را برای توضیح تفاوت رفتار تماشای تلویزیون بین گروههای سنی مختلف و به دلیل مطالعات قبلی ، جنسیت را در نظر نگرفته ایم.

بهتر

We developed this study to explain the difference in television watching behavior between different age and sex cohorts.

ما این مطالعه را برای توضیح تفاوت رفتار تماشای تلویزیون بین گروههای سنی و جنسی متفاوت تهیه کردیم.

ضعیف

Our study had three goals: to explain the role of gender and age in television viewing , to analyse the effects of television on these different groups, and proposing a model for comparative analysis.

مطالعه ما سه هدف داشت: تبیین نقش جنسیت و سن در تماشای تلویزیون ، تجزیه و تحلیل تأثیرات تلویزیون در این گروههای مختلف و ارائه الگویی برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای.

بهتر

The purpose of our study was to explain the role of gender and age in television viewing and to analyze the  effects of television on different groups. In so doing, we propose a model for comparative analysis.

هدف از مطالعه ما تبیین نقش جنسیت و سن در تماشای تلویزیون و تحلیل تأثیرات تلویزیون بر گروههای مختلف بود. در انجام این کار ، ما یک مدل برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای ارائه می دهیم.

یا

Our study developed a model for comparative analysis which could explain the role of gender and age in television viewing and analyze the effects of television on these different groups.

مطالعه ما مدلی را برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای تهیه کرده است که می تواند نقش جنسیت و سن در تماشای تلویزیون را توضیح دهد و تأثیرات تلویزیون را در این گروههای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

تمرین 18- ساختار موازی

تمرین 18 آ- تصحیح خطا

در جملات ذیل ( که از مقالات منتشر شده آورده شده اند) ساختار موازی ندارند. مجدد این جملات را به ساختار موازی بنویسید.

  • The new conferences hall measured 40 meters by 70, and it was almost 20 meters in height.
  • The most important variables were the age of the participants, how much education they had, and how motivated they were.
  • The reason we can not accept their mode is that it fails to consider production costs and it fails in large samples; in addition, it was produced before the information Revolution.
  • Our results indicate that CTV will not expand much beyond its current markets, because of the expense of new infrastructure and since the market is already saturated.
  • Improved road networks during the 1960s and 70s resulted in commuting and the growth of suburbs.
  • This study was conducted to determine the cause of fringe housing development around Kumasi, and because the Ghanian case has not been studied.

تمرین 18 ب- تصحیح یک متن

در این جا یک بند از یک مقاله منتشر شده، آورده شده است که می توان آن ها را در دو مثال مقایسه نمود. همیشه این ساختارها موازی نیستند. ( چند مورد خاص، در این جملات به صورت اشتباه آورده شده اند .) این متون را تصحیح کنید. توضیحات مرتبط در ارتباط با این رهیافت در ضمیمه 2 آورده شده است.

A large study conducted in the state of New Jersey, USA, shows that due to urban sprawl over 61000 ha previous undeveloped land was converted into built up areas between 1986 and 1995. Only 38% of the land was before in agricultural use and the rest either forests or wetlands (Hasse and Lathrop, 2003b). In our sample of 15 European cities around 90% of all land lost because of building activity between the mid 1950s the mid 1950s and the late 1990s was agricultural. There are several likely explanations to the different pattern in the studied cities in Europe and in New Jersey. Firstly in New Jersey the study area covered the whole US state and in our study only urban areas and their surrounding buffers. It is very likely that the land use patterns far away from urban centres differ considerably rom land use patterns in their immediate vicinity. The time span is shorter and starts later in New Jersey. As agricultural land is technically easier to construct on than natural (mainly forests ) areas., it is likely that the earlier expansions of urban areas have already consumed available agricultural land and most of the remaining  land in the potential expansion area of urban areas are forests and wetlands. Local land use policies ( or lack of them) play also a major role in pointing a direction to further urban expansion. And whether it takes over natural or agricultural land.

(Kasanko et al., 2006)

بنابراین اگر به نکات ذکر شده به صورت کامل عمل کنید قطعاً مرحله مصاحبه را با موفقیت پشت سر خواهید گذاشت.

آزمون تافل و ایلتس

2 thoughts on “تأثیر مقاله در مصاحبه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید