بودجه بندی سیستم های اطلاعاتی

بودجه بندی سیستم های اطلاعاتی

بودجه بندی سیستم های اطلاعاتی :همانطور که با هر سرمایه سازمانی دیگر، شرکت باید به خودش اختصاص بدهد و هزینه ها و دارایی های سیستم های اطلاعاتی را تامین کند.

سیستم های اطلاعاتی، معمولاً طراحی، ایجاد، و پیاده سازی می شوند، و برای دستیابی به برخی اهداف تجاری مدیریت می شوند (بعنوان مثال، بهبود کمترین بازده کارخانه، افزایش اثربخشی فروش و خرید مجدد مشتری). استثناء توسط خدمات مشترک و سرمایه گذاری های زیربنایی ارائه می شود (بعنوان مثال، امنیت، برنامه ریزی و مدیریت، طرح های تداوم کسب و کار).

سه روش اصلی وجود دارد که توسط سازمانهای مدرن برای تامین مالی سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد: بازگشت وجه، تخصیص، و سربار. هر یک از این موارد مزایا و معایبی دارند.

بازگشت وجه 

روش بازگشت وجه، برای پیش بینی صورتحساب منابع سیستم های اطلاعاتی و خدمات برای عملکرد سازمان یا بخش مورد استفاده آنها، نامیده می شود. آن بر مبنای اصل پرداخت به ازای استفاده، قرار دارد. بعنوان مثال، بخشی ممکن است برای هزینه های شبکه مبتنی بر حجم ترافیکی که آن آغاز می کند، شارژ شود، و برای نرم افزار تولید شخصی مبتنی بر تعداد مجوزهای برنامه های نرم افزاری همزمان باشد که آن را اجرا می کند.

مزیت اصلی مکانیسم های بازگشت وجه خوبی درک شده آنها است، و پاسخگویی که آنها هم برای کاربران و هم توابع IS ایجاد می کنند.

مزیت دیگر چنین سیستم هایی، میزان کنترلی است که آنها بر مدیران کل و مدیران عملکردی دارند، که می تواند به صورت فعالی عملکرد سیستم های اطلاعات هزینه را کنترل کند. با این حال، حفظ چنین مکانیسم های هزینه یابی دقیقی می تواند هزینه های مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی از جمله، هزینه ردیابی تولید کند و کسانی که اختلاف هزینه ها را بررسی می کنند و حسابرسی می کنند.

سیستم های بازگشت وجه، معمولاً بعنوان یک مرکز هزینه رفتار می کنند. آنها واحدهایی هستند که براساس هزینه های واقعی هستند. در برخی موارد، به خصوص زمانی که عملکرد IS برخی مهارتهای منحصر بفرد داشته است، ممکن است تبدلی به یک مرکز سود شود و برای ارائه خدمات با فروشندگان خارجی رقابت کند. در برخی موارد، نیز ممکن است خدمات آنها به شرکتهای دیگر نه فقط به کاربران داخلی فروخته شود، و سود را به سازمان برگرداند.

تخصیص

روش تخصیص برای صورتحساب مستقیم منابع سیستم های اطلاعاتی و خدماتی برای عملکرد سازمانی یا بخشی مورد استفاده آنها درخواست می شود. با این حال، بجای معیار بررسی پرداخت، آن براساس شاخص های باثبات تر از قبیل اندازه، درآمد و تعداد کاربران محاسبه می شود. بعنوان مثال، یک هتل زنجیره ای ممکن است هزینه هتلهای اختصاصی ار در زنجیره ای مبتنی بر تعداد اتاق ها داشته باشد.

زنجیره ای از فروشگاه های زنجیره ای ممکن است برای هر واحد درصد ثابتی از درآمد یا مقدار بیشتری را هزینه کنند.

روش تخصیص به دنبال این است که توازنی بین پرداخت برای استفاده و هزینه بالای روش هزینه بازگشتی برقرار کند. از آنجا که نرخ ها معمولاً سالی یکبار تعیین می شوند، هزینه های هر واحد را می توان بیشتر از انتظار پیش بینی کرد. برخی مدیران عملکردی، پیش بینی بودجه لازم ثابت را می کنند، در حالی که دیگران میزان بالاتری از کنترل ارائه شده توسط مکانیسم هزینه بازگشتی را ترجیح می دهند.

سربار

رویکرد سربار با سیستم های اطلاعاتی بعنوان یک هزینه مشترک رفتار می­کند تا بودجه کلی سازمان را بجای پرداخت برای هر واحد به اشتراک بگذارد.

این ساده ترین روش برای بودجه بندی سیستم های اطلاعاتی است، زمانی که در طول روند تصویب بودجه این تصمیم گرفته می شود. آن همچنین بیشترین کنترل را برای تابع IS دارد که بیشتر هزینه های تصمیم گیری را فراهم می کند.

در نتیجه، تابع IS احتمال بیشتری برای تجربه و ارزیابی فناوری های جدید دارد. نقطه ضعف اصلی روش سربار، عدم پاسخگویی برای هر دو ناحیه عملکردی و بخش IS است.

از سوی دیگر، زمانی که کاربران به صورت مستقیم در صورتحساب ثبت نمی شوند، به احتمال کمتری به صورت فعالی کاربرد آنها را مدیریت می کنند و تقاضای آنها را برای خدمات و پروژه های جدید فیلتر می کنند.

علاوه بر این، آنها تاحد زیادی از تاثیر آنها بر بودجه کلی IS ناآگاه هستند، که اغلب منجر به اشتباعاتی درباره هزینه منابع IT و انتظارات معقول برای خدمات می شود.

بعبارت دیگر، از آنجا که تابع IT پاسخگویی کمی برای نواحی عملیاتی خاص دارد، به احتمال زیاد کمتر پاسخگو است و خدمات ضعیفتری ارائه می کند. با شناخت مکمل های آنها، برخی سازمانها ترکیبی از روشهای بودجه بندی را برای عملکرد سیستم های اطلاعاتی اتخاذ می کنند. بعنوان مثال، زمانی که خدمات زیرساختی و تعمیر و نگهداری ممکن است براساس روش سربار محاسبه شوند، پروژه ها و سیستم های جدید ممکن است براساس روش تخصیص محاسبه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.