بهتر شدن کیفیت ترجمه

اصول ترجمه و خدمات با کیفیت ترجمه

چند نکته  برای بهتر شدن کیفیت ترجمه

1-ترجمه نباید به صورت لهجه گونه باشد .باید ترجمه به صورت فارسی سلیس باشد .فقط در مواقع خاص و با مشورت خود سفارش دهنده انجام می گیرد.

برای مثال : (ای ترجمه خوبی نی )    این ترجمه خوبی نیست (درست)

2-لازم به پیروی از قواعد دستور زبان خارجی در ترجمه فارسی نیست . وقتی ترجمه ای به فارسی برگردانده میشود باید حتما دیتور زبان فارسی رعایت شود .

 

3-در رفرنس و پاورقی ها از ذکر القاب و عناوین و … بپرهیزید.

مثال : ( رجوع شود به کتاب دکتر دانشگاه مرحوم و …. ) فقط اسم شخص نوشته شود

4-اصطلاحات را به درستی ترجمه کنید. سعی کنید اصطلاحات انگلیسی را با اصطلاحات معادل در فارسی جایگزین کنید. همچنین در مورد ضرب المثل ها و شعر هم به همین شیوه رفتار کنید.

5-از اوردن مترادف های هم معنی که یکی از آنها زاید است خود داری کنید.

مانند زخم و جراحت

6در کلمات عربی برای جمع از پسونهای جمع فارسی استفاده کنید . مانند کتاب ها به جای کتب

7-کلماتی مانند ناهنجار و … به نادرستی استفاده می شوند.. زیرا هنجار اسم است و برای تبدیل شدن به صفت اول آنها حرف اضافه ( ب ) قرار میگیرد . و میشود (بهنجار) . و برای منفی شدنمیشود نابهنجار

 

8- زمانی که می خواهیم یک متن خارجی را به صورت خلاصه ترجمه کنیم باید دقت فراوانی داشته باشیم . خلاصه نویسی در واقع یک فن پیچیده و تخصصی است و با کمی اشتباه متن خلاصه ما نابود می شود.

9- از به کار بردن پسوند (یت) به شدت بپرهیزید. حال چه کلمه اصلی عربی باشد و یا چه آن فارسی باشد.

برای مثال : کلیت  ( اشتباه )      کلی بودن(درست)

 

10-کلمات فارسی را با پسوند های عربی جمع نبندید.

سبزیجات ( اشتباه )    سبزی ها

 

برای بهتر شدن کیفیت ترجمه رعایت این نکات الزامی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید