بنیاد IFRS

امنای فونداسیون IFRS

در گزارش بررسی استراتژی فوریه 2012 توسط امنای بنیاد  IFRS ، امنا می گویند:

همانطور که گروه با دست یابی به مجموعه ای از استانداردهای حسابداری با کیفیت بهبود یافته و پذیرفته شده جهانی عمل کرده است، بنیاد IFRS باید به هدف طولانی مدت تصویب جهانی IFRS های توسعه یافته توسط IASB ، در تمامیت آن و بدون اصلاح ، متعهد باقی بماند.

همگرایی

همگرایی ممکن است یک استراتژی کوتاه مدت برای حوزه ای خاص باشد و ممکن است تصویب در یک دوره گذرا را تسهیل نماید. همگرایی، به هرحال، جایگزین برای تصویب نیست.

مکانیسم های تصویب ممکن است بین کشورهای مختلف متفاوت باشد و ممکن است به دوره مناسب زمانی برای اجرا نیاز داشته باشد، اما با هر مکانیسمی، باید توانا باشد و به سازمان های مربوطه ملزم سازد تا بیان کنند که وضعیت های اقتصادی آنها در انطابق کامل با IFRS هستند ، همانطور که با IASB بیان شده است .

مکانیسم های تصویب

با گفتن اینکه مکانیسم های تصویب ممکن است بین کشورها متفاوت باشد، دانش امنا تصدیق می کنند که فرایند تایید می تواند از یک حوزه (قضایی) به حوزه ای دیگر متفاوت باشد.

a-در برخی حوزه ها، فرآیند یک –زمانی برای تصویب اصلی IFRS ، همه ی استانداردهای جدید یا اصلاح شده را ، بعد از ترکیب اصلی IFRS با قوانین یا مقررات، ترکیب می کند؛ هیچ عمل متعاقبی برای تصویب استانداردهای جدید یا اصلاح شده مورد نیاز نیست ؛ و

  1. b) سایر حوزه ها یک نیاز برای عمل روی (تایید) هر فرد جدید یا استاندارد اصلاح شده مشاهده خواهند کرد تا ان را با قوانین یا مقررات جدید ترکیب نمایند.

در برخی از این حوزه ها که روش را  انتخاب می کنند، (b) ، فرایند تایید نسبتا سر سری است، به خصوص، زیرا تایید رسمی یک استاندارد نهایی با مشاوره محلی در پیش نویس IASB مقدم بوده است.

در حوزه دیگرکه روش انتخاب می کنند (b) ، فرایند تایید تصمیم های تکنیکی را مجددا بحث می کند که IASB در بیان استاندارد نهایی جدید یا اصلاح شده بیان مطرح می کند- حتی اگر فرایند تایید با مشاوره محلی در پیش نویس IASB مقدم باشد.

برخی اوقات، یک حوزه ممکن است ممکن است مسائل غیر تکنیکی (برای مثال، سیاسی) را به فرایند تایید تزریق نماید.

امنای بنیاد

امنای بنیاد  IFRS موقعیتی که بتواند یک فرایند تایید ویژه را مطلوب سازد یا  در ان نوعی از گروه باید مسئولیت تایید داشته باشند را کسب نکرده است. اما با هر مکانیسم تایید حوزه قضایی، امنا روی انچه که باید نتیجه دهد شفاف بوده اند، نهادها در حوزه قضایی باید توانا باشند؛ و لازم است تا اثبات شود که وضعیت های مالی آنها در تطابق کامل با  IFRS اس همانطور که با IASB بیان شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.