برخی اصول اقتصادی

عکس ترجمه مقاله اقتصاد

عکس ترجمه مقاله اقتصاد

مقدمه

تمامی ما با اقتصاد آشنا هستیم،اگر چه ما لزوماً قادر به توصیف عبارت علمی آن نیستیم. آن، زندگی روزمره ی ما را تحت تاثیر قرار می دهد همانطور که ما پول به دست می آوریم و سپس آن را خرج می کنیم. اقتصاد در حقیقت، مطالعه ی این است که چگونه یک جامعه تصمیم می گیرد چه چیز، چگونه و برای چه تولید کند. در حالی که آنچه آنالیز های اقتصاد خرد نامیده می شود روی رفتار جزئی تصمیمات افراد در مورد برخی کالاها تمرکز می کند، بنابراین انچه که اقتصاد خرد نامیده می شود به تعامل در اقتصاد به عنوان کل تاکید می کند.

مشابه دیگر علوم اجتماعی، اقتصاد همچنین در زمینه سیستم انرژی ظاهر شده است. مشابه دیگر صنعت های ساخته بشر، صنعت برق، در مواجهه به درآمد و هزینه می باشد که منجر شده تا اصول اقتصادی به طور پیوسته قابل مشاهده باشد. ظهور بازار برق منجر به تعامل کامل این صنعت با تئوریهای اقتصادی، کاربردها و اصول آن شده است.

موضوع اقتصاد بسیار وسیع می باشد. ما در اینجا نمی توانیم اصول ان را مورد بحث قرار دهیم. ما نمی خواهیم در جنبه های اقتصادی که به نحوی با بازار الکترکی تعامل دارند، درگیر شویم. در عوض، ما می خواهیم به طور خلاصه، تعاریف برخی واژه های اساسی که در زمینه برنامه ریزی سیستم الکتریکی استفاده به ویژه در این کتاب استفاده می شود، مرور کنیم. واژه هایی که تعریف شده اند ضرورتاً با یکدیگر مرتبط نیستند. بعدها، زمانی که نیاز باشد در سرتاسر کتاب استفاده خواهند شد. مفهوم نقدینگی در بخش 3-3 مرور شده است. روش های آنالیز اقتصادی در فصل بخش 4 پوشش داده شده است.

3-2-تعریف واژه ها

 • درآمد

درآمد مقدار پولی است که شرکت با فراهم کردن خدمات در دوره ی مشخص مانند یک سال کسب می کند.

 • هزینه

هزینه، هزینه ی متحمل شده در فراهم کردن خدمات در یک دوره است.

 • سود

مقدار در آمد اضافی به غیر از هزینه می باشد.

 • هزینه های سرمایه گذاری

هزینه سرمایه گذاری، هزینه وارد شده در ماشین آلات  و ساختمان ها ی استفاده شده در ارائه ی خدمات می باشد.

 • هزینه عملیاتی

هزینه عملیاتی، هزینه متحمل شده در اجرای یک سیستم برای ارئه خدمات می باشد. دستمزدها، منابع، (سوخت، آب و …) ، مالیات از این نوع هزینه ها می باشند.

 • استهلاک

استهلاک کاهش قیمت (ارزش) ناشی از استفاده از ماشین آلات و تجهیزات در طول دوره می باشد. در طول یک دوره ویژه، هزینه استفاده از یک کالای سرمایه، استهلاک یا کاهش ارزش آن کالاست و به قیمت خرید آن نمی باشد. سرعت استهلاک سرعت چنین کاهشی در ارزش است.

 • نرخ بهره جاری

نرخ بهره جاری، درصد افزایش سالیانه در ارزش اسمی یک دارایی مالی می باشد. اگر قرض دهنده یک وام به وام گیرنده بدهد، در ابتدا، وام گیرنده موافق است تا مبلغ اولیه را (اصلی) با بهره (با سرعت تعیین شده توسط نرخ بهره ) در روزهای آتی پرداخت نماید.

نمونه ترجمه اقتصاد

نمونه ترجمه اقتصاد

 • نرخ تورم

نرخ تورم، درصد افزایش در هر دوره مشخص ( نوعا در یک سال) در قیمت میانگین کالاها و خدمات می باشد.

 • نرخ بهره واقعی

نرخ بهره واقعی، نرخ بهره جاری منهای نرخ تورم می باشد.

 • ارزش فعلی

ارزش فعلی مقداری پول در برخی روزهای آتی، مجموع انچه که امروز قرض داده، که با x  در روزهای آتی انباشته خواهد. اگر این ارزش فعلی با p و نرخ بهره سالیانه i نامیده شود ، بعد از N سال، F  را خواهیم داشت:

 • فاکتور تخفیف

فاکتور تخفیف ، فاکتوری است که در محاسبه ارزش فعلی استفاده می شود. که برابر است با

1/(1+i)N، (بخش2-3 را ببینید.).

 • ارزش رهایی

ارزش رهایی، ارزش واقعی یک دارایی/ تجهیزات ، باقی مانده، در یک زمان مشخص و بعد از در نظر گرفتن نرخ تورم می باشد.

 • تولید ناخالص داخلی (GDP)

GDP میزان خروجی حاصل از فاکتورهای تولید اقتصاد داخلی را بدون در نظر گرفتن صاحب این عوامل اندازه گیری می کند. GDP ارزش خروجی حاصل از این اقتصاد را اندازه می گیرد. در حالی که اکثر این خروجی، می تواند با عوامل داخلی تولید، تولید گردد، ممکن است برخی استثنا هم وجود داشته باشد.

 • تولید ناخالص ملی (GNP) یا درآمد ناخالص ملی (GNI)

GNP (یا GNI) درآمد کلی کسب شده توسط شهروندان داخلی را بدون در نظر گرفتن کشوری که این خدمات در آن عرضه شده اند، اندازه گیری می کند.  GNP (یا GNI) برابر است با GDP بعلاوه ی درآمد خالص اموال خارج از کشور می باشد.

 • GNP اسمی

GNP اسمی، GNP را در قیمت های رایج زمانی که درآمد کسب شده است، محاسبه می کند.

 • GNP واقعی

GNP  واقعی یا GNP در قیمت ثابت،با اندازه گیری GNP در سال های مختلف، در قیمت های رایج در برخی روزهای مشخص سال  که به نام سال زمینه نامیده می شود، برای تورم تنظیم شده است.

 • درآمد سرانه

GNP واقعی درآمد سرانه، GNP واقعی تقسیم شده به وسیله کل جمعیت می باشد. GNP واقعی به ازای هر فرد می باشد.

3-3-مفهوم نقدینگی

جریان پول، هر دوی ورودی و خروجی، ار یک پروژه که جریان نقدینگی نامیده می شود، ناشی میگردد. برای درک این مفهوم، ما ابتدا باید ارزش زمانی پول را تعریف کنیم.

3-3-1- ارزش زمانی پول

هر فردی به راحتی می فهمد که پول پول می آورد. به عبارت دیگر، اگر ما مقدار X را سرمایه گذاری کنیم، ما ناتظار داریم که درصدی در انتهای سال بر آن افزوده شود. به عبارت دیگر R X، در ارزش فعلی، در آینده بیشتر شود. این مفهوم، اگر کسی پول را سرمایه گذاری کند یا قرض بگیرد استفاده می شود.

مثال 3-1- اگر فردی 100 R  را در یک پروژه با مقدار بازگشت پیش بینی شده ی %5 سرمایه گذاری کند، او در پایا سال 105 R ، به دست خواهد اورد. به عبارت دیگر، 100 R زمان فعلی، در یک سال به 105 R خواهد رسید.

مثال 3-2- فردی را در نظر بگیرید 100 R قرض می گیرد تا در انتهای سال با نرخ بهره ی %10 پس بدهد. او مجبور خواهد بود تا 110 R در پایان سال برگرداند.

در عمل، موارد بسیار پیچیده تری نسبت به آنه در بالا ذکر شد وجود دارد. برای تحلیل های اقتصادی یک تصمیم یا پروژه ، ما باید در ابتدا برخی واژه های اقتصادی را در ادامه توضیح دهیم.

3-3-2- واژه های اقتصادی

برای یک پروژه، جریان های نقدینگی دارای دونوع زیر هستند:

 • ورودی (مانند واردات)
 • خروجی( مانند هزینه)

هر دو نوع ممکن است در حال حاضر یا در آینده اتفاق بیفتند. ما باید، سپس، ارزش فعلی پول (P) و ارزش آینده پول (F) را تعریف کنیم. تعددا دوره هاn   و نرخ بهره  i  (%) در نظر گرفته می شود.

مقدار P در حال حاضر، در زمان n-سال، دارای ارزش زیر است:

به عبارت دیگر، اگر R F را در زمان n-سال داشته باشیم، در حال حاضر دارای ارزش F/(1+i)n خواهد بود. (1+i)n به عنوان فاکتور مبلغ مرکب نامیده می شود و با (F/P, i%, n) نشان داده می شود. 1/(1+i)n فاکتور ارزش فعلی نامیده می شود و با (P/F, i%, n) نشان داده می شود.

مثال 3-3- اگر مثال 3-1 را برای دوره ی 5 ساله تکرار کنیم، سرمایه گذار

R (1+0.05)5 * 100= R 127.6  در پایان 5 سال به دست می آورد.

مثال 3-4- اگر ما مثال 3-2 را برای دوره ی 10 ساله تکرار کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.به عبارت دیگر، وام گیرنده پول را در زمان 10 سال برگرداند. می توانیم چک کنیم که وام گیرنده مقدار

R (1+0.1)10 *100= R 259.4 را در پایان 110 سال بازگرداند.

در مثال 3-3، سرمایه گذار ممکن است پرداخت سالیانه برابر  و نه تمام مقدار را در انتهای 5 سال دریافت کند. در مثال 3-4، وام گیرنده ممکن است مجبور شود پول را در مقدار برابر سالیانه برگرداند. اگر جریان نقدینگی در زمان متفاوت اتفاق افتد ، چگونه باید آنها را محاسبه کنیم؟

همانطور که در شکل 3-1 نشان داده شده R P، در مقدار معمول R A، در انتهای هر سال، پس داده شده است. همانطور که پرداختی R A در n-سال در حال حاضر ارزش (1/(1+i)n) A داشه باشد، خواهیم داشت:

همانطور از حساب دیفرانسیل و انتگرال ابتدایی

سپس

[((1+i)n -1/(i(1+i)n)] ، سری یکنواخت فاکتور ارزش فعلی نامیده می شود و با (P/A. I %, n) نشان داده می شود. [(i(1+i)n)/((1+i)n-1)] فاکتور بازیابی سرمایه نامگذاری شده و با (A/P, i%,n) نشان داده می شود. که برای بررسی آسان است:

که براکت ها در (7-3) و (8-3) به ترتیب  به عنوان نزول ضریب صندوق و ضریب مقدار مرکب نامیده می شود و به ترتیب با (A/F, i%, n) و (F/A, i%, n) نشان داده می شوند.

3-4- آنالیزهای اقتصادی

از راحه حل های مختلفی که برای حل مسئله وجود دارد، یک طرح باید به عنوان بهترین، به جای هر دو ملاحظات تکنیکی و اقتصادی انتحاب شود. در اینجا ما قصد داریم که در مورد جنبه های اقتصادی مسئله بحث کنیم.

سه روش ممکن است برای ارزیابی اقتصادی یک پروژه استفاده شود، به نامهای:

 • روش ارزش فعلی

 • روش هزینه سالیانه

 • روش نرخ برگشت

در ارزیابی یک مسئله، باید توجه کنیم که طرح های مختلف ممکن است از نظر عمر اقتصادی مؤثر متفاوت باشند.

3-4-1- روش ارزش فعلی

در این روش، تمامی ورودی جریان نقدینگی یک پروژه، به ارزش فعلی بازگردانده می شود. با جریان خالص منفی،( ارزش خالص فعلی، NPW)، قابل تداوم در نظر گرفته می شود. از آن تداوم، جریان خالص پایینتر بهترین طرح است.

در این روش، اگر حیات اقتصادی طرح ها متفاوت است، دوره ی مطالعاتی ممکن است برای پوشش عادلانه ی هر دو طرح انتخاب شود. به عنوان مثال، اگر حیات اقتصادی دو طرح 3 یا 4 سال باشد، به ترتیب، دوره ی مطالعاتی ممکن است 12 سال انتخاب شود.

مثال 3-5- دو طرح  A و B را  با جرئیات نشان داده شده در جدول 3-1 در نظر بگیرید. با نرخ بهره ی %5، NPWA  و  NPWB محاسبه شده اند:

همانطور که هر دو NPW مثبت هستندف می توانیم نتیجه بگیریم که برای هر دو طرح، هزینه ها بیشتر از سود هستند و هیچ یک انتخاب خوبی نیستند. به هرحال، اگر مجبور به انتخاب طرح باشیم،  طرح B جذابتر است.

مثال 3-6، مثال 3-5 را اگر حیات اقتصادی طرح B، 15 سال باشد ، تکرار کنید.

همانطور که نشان داده شد، نیاز داریم که طرح ها را  به منظور پوشش در یک اساس منطقی، برای  دوره ی 75 ساله ارزیابی کنیم. این مورد در شکل 3-2 نشان داده شده است. NPWA و NPWB چنین محاسبه شده اند:

ما این حقیقت را دریافتیم که اگر محبور شویم به هر طریقی طرحی را انتخاب کنیم، در این مورد طرح A دارای جذابیت بیشتری است. باید تاکید کنیم که در نظر گرفتن دوره ی 75 ساله،  به این معنی نیست که حیات اقتصادی واقعی طرح ها در این مورد طولانی تر هستند و تنها برای هدف مقایسه ای استفاده شده اند.

3-4-2- روش هزینه سالیانه

در این روش، تمایم جریان نقدینگی ورودی و خروجی یک پروژه، به مجموعه یکنواخت ورودی و خروجی جریان نقدینگی سالیانه تبدیل شده اند. یک پروژه با خروجی سالیانه ی یکنواخت نسبت به ورودی مربوط به آن، جذابیت کمتری دارد. از بین جذابیت آنها، هریک که دارای هزینه سالیانه یکنواخت معادل(NEUAC) کمتری باشد، مطلوبتر در نظر گرفته می شود.

این روش، به خصوص اگر حیات طرح های اقتصادی متفاوت باشند، متفاوت باشند جذابتر است.

مثال 3-7- مثال 3-5 را با روش هزینه سالانه تکرار کنید.

بنابراین، روش B جذابتر است.

مثال 3-8- مثال 3-6 را با روش هزینه سالیانه تکرار کنید.

مقایسه ی NEUACA= 14.66  و NEUACB=22.07 به انتخاب A منجر می گردد.

3-4-3- روش نرخ برگشت

برخی جریان های نقدینگی ورودی و خروجی در طی حیات اقتصادی یک پروژه وجود دارد. اگر ما یک نرخ بهره که در آن،  این جریان نقدینگی برابر است را در نظر بگیریم (به عبارت دیگر، خلوص صفر است)، بهره ی حاصل، نرخ برگشت (ROR) نامیده می شود. ROR باید با حداقل نرخ برگشت جذاب (MAROR) مقایسه شود. ROR فراهم شده که از MAROR بزرگتر است،طرح جذاب می شود. از آن جذابیت، هر یک با ROR بالاتر، مطلوبتر می گردد.

ROR می تواند با یکی از روش های ذکر شده در بخش 3-4-1 یا 3-4-2 محاسبه شود. روش آزمون و خطا  ممکن است برای فهم راه حل استفاده شود.

مثال 3-9، ROR مسئله ی 3-5 را با استفاده از روش ذکر شده در بخش 3-4-1 محاسبه کنید.

که PWC، ارزش هزینه فعلی و PWB سود ارزش فعلی   می باشد.

اگر MAROR، %5 در نظر گرفته شود ، هیچ یک جذاب نیستند. اگر مجبور شویم به هر طریقی یکی را انتخاب کنیم ، طرح B، به دلیل ROR بیشتر آن جذابتر است.

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”سفارش ترجمه (قیمت گذاری و مشاوره رایگان)” color=”danger” size=”lg” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Ftranslate68.ir%2F%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587%2F|||”][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.