اهداف استراتژیک و الگوهایی که چگونه پول ایجاد می شود در تعدادی موارد جزیی هر مدل هسته ای در قسمت اول بحث شده بودند. جدول 12-3 یک خلاصه ای از اطلاعات را ارائه می دهد. به عنوان یک مثال، مدل زیر ساختار تقسیم شده را در نظر بگیرید، که فراهم کنندگان چندگانه از همکاری در تعدادی رده ها از رقابت موثر اجتناب می کنند. فراهم کنندگان موافقند تا رقابت را در تعدادی نواحی حذف کنند. زیرساختارهای تقسیم شده سرمایه گذاری وجود دارد و اطلاعات انبوه در سیستم های تقسیم شده باقی می ماند.

انگیزه وجود دارد تا به طور کلی هزینه ها را از طریق اقتصاد مقیاس کاهش دهد تا یک حرکت دفاعی بر علیه بازی کننده بالقوه مسلط انجام دهد.مدل زیرساختار تقسیم شده اغلب توسط گروه های کوچک رقبا شروع می شود. دیگران صبر می کنند تا نتایج مدل را ببنینند و سپس به ان بپوندند.اگر موافق باشد، مدل های تجارت زیر ساختار تقسیم شده می تواند سهم  کامل بازار را تسخیر کند و یک مانع قدرتمند برای فراهم کنندگان جایگزین ایجاد کند. درامدها می تواند از پرداخت حق الزمه اعضا و از حق الزمه معامله ایجاد بشود. اتحادیه ها ممکن است براساس هدف انتفاعی یا غیر انتفاعی اداره شوند. اتحادیه های غیر انتفاعی بطور نوعی برای همه ی سازمان شایسته باز است. مازاد درامد بیشتر از هزینه به اعضایشان برگردانده می شود.مدل های سازمان های انتفاعی به طور نوعی توسط زیر مجموعه شرکت ها تصاحب شده اند. توزیع کنندگان استرالیایی مشروبات الکی، کسانی هستند که سودشان را میان خوشان تقسیم می کنند. انتشار اطلاعات، تدارک اثاثیه، و لجستیک کلی تکمیل خدمات ( مانند حق الزمه حمل و اداره).

عوامل موفقیت اساسی و شایستگی مرکزی (اصلی)

جدول 12-4 یک خلاصه ای از عوامل اساسی موفقیت و شایستگی اصلی برای هر مدل هسته ای را بیان می کند. در ادامه ی مثال ها، مدل زیر ساختار تقسیم شده باید به یک اطلاعات انبوه اصلی برای دو قسمت شرکای اتحادیه و مشتریان دست پیدا کند.  ارائه ی داده های محصول باید با توجه به اهداف و طرفداری هریک از شرکا باشد. در ماهیت سرمایه گذاری زیر ساختاری، اتحادیه های الکترونیکی هزینه های ثابت بالایی دارند، که باید در خطوط اساسی و کافی مجزا شود تا اتحادیه ها ماندنی شوند. تسلط هریک از شرکا یا رسیدن به پیشرفت های عمده دیگر شرکا را دلسرد می کند و موفقیت مدل را کاهش می دهد.

شایستگی های اصلی لیست شده در جدول 12-4 برای هر زیر ساختار صنعتی تقسیم شده تجاری لازم است و باید توسعه داده شود، پرورش داده شود و فورا دست یابی شود. برای یک زیر ساختار تقسیم شده تجاری این را باید ذکر کرد که خرید کالا از منابع خارج از کشور اثر بخشی تجارت را کاهش می دهد. برای مثال، برای رسیدن به عوامل موفقیت اساسی، مهارت هایی لازم است تا یک ائتلاف متمرکز رقبا را مدیریت کند، بطور کلی دادن پیشینه برعکس، منابع و اهداف مورد نیاز است. تا رقبا را باهم بیاوریم و بر روی انچه لازم است تقسیم شود و جایی که قرار است رقابت اتفاق بیوفتد با صبر و بردباری و مهارت های مذاکره ای قوی توافق شود.

جدول12-3 اهداف استراتژیکی و چگونگی مدل ایجاد شده برای هر مدل هسته ای

فصلمدل تجاریاهداف استراتژیکمنبع درامد یا ارزش
4راهنمایی مشتری·        پیشنهاد یک قیمت کمتر یا نزدیک کردن مشتری نسبت به بازار

·        کنار گذاشتن دیگر شرکای زنجیره ارزش

·        افزایش دسترسی از نظر جغرافیایی بدون یک زیر ساختار فیزیکی یا نیروهای فروش

·        اسان کردن سنجش اهداف مثل قیمت یا کیفیت اسمی بطور مستقل

·        درامد برای خدمات فراهم شده به مشتریان

·        هزینه های پایین کانال های توزیع

·        افزایش سود حاشه ای از طریق کنار گذاشتن واسطه ها

5فراهم کننده خدمات کلی·        تصاحب رابطه با مشتری اولیه

·        بررسی نیازهای کامل بخش هدف مشتری در یک حیطه (مثل خدمات مالی، مسافرت و ..)

·        ترکیب محصولات مالکیت شرکت و خدمات با یک تنظیم انتخاب شده فراهم کننده قسمت سوم

·        حق الزمه سالانه اعضا

·        حق الزمه به عنوان یک درصد دارایی های تحت مدیریت

·        سود حاشیه ای بر روی محصولات داخلی

·        کارمزد بر تولیدات قسمت سوم

·        نشان دادن و لیست کردن حق الزمه از فراهم کنندگان قسمت سوم

6مدل کسب و کار·        اجرای یک نفطه منحصر به فرد تماس برای ایجاد بخش مشتری در یک موسسه، واحد- چندگانه- تجاری

·        سازماندهی توسط رویدادهای زندگی یا ناحیه های سوداور تا مشتری بتواند از طریق عرضه گسترده ی موسسه بتواند محصول را حمل کند

·        به عنوان یک شکار کننده و ارائه واحدهای تجاری مختلف عمل کند

·        به هویت مشتری کمک کند برای انتخاب و تصاحب خدمات فراهم شده توسط تعدادی از واحدهای تجاری

·        در بخش انتفاعی به مشتری توسط واحدهای تجاری خدمت رسانی می شود خدمات سالانه  و حق الزمه های اعضا امکان پذیر است

·        در بخش دولتی خدمات (مثل 24/7) بهبود داده می شود تا هزینه ها را از طریق تقسیم بیشتر زیر ساختارها  و حذف نیاز به انجام همان معامله (مثل تغییر ادرس) در ئاسطه های چندگانه کاهش دهد.

7واسطه ها·        فراهم کردن یک نقطه منحصر به فرد دسترسی، اوردن خریداران و فروشندگان با هم

·        ایجاد یک بازار بوسیله ی تعامل اطلاعات

·        حق الزمه معامله

·        حق الزمه لیست بندی

·        حق الزمه ارجاع اساسی ضررهای کلی

·        فروش های کمیسیونی

8زیر ساختارهای تقسیم شده·        همکاری فراهم کنندگان چندگانه در همان نواحی در جهت رقابت موثرتر

·        حذف رقابت در تعدادی نواحی زیر ساختارهای تقسیم شده و اطلاعات صنعتی متراکم باقی مانده در دیگر سیستم های تقسیم شده

·        کاهش هزینه ها از طریق اقتصاد مقیاس

·        ایجاد یک حرکت دفاعی برخلاف بازی کننده به طوره بالقوه مسلط

·        فراهم کردن یک مانع قدرتمند برای ورود فراهم کنندگان جایگزین

·        حق الزمه اعضا از طریق مشتریان زیر ساختارهای تقسیم شده

·        حق الزمه معامله از شرکای اتحادیه و مشتریان

·        فروش خلاصه داده های مشتریان و فعالیت های شرکا

·        اجاره تجهیزات اختصاصی

·        خدمات لوجستیک

9جامعه مجازی·        ساختن جامعه ای از اعضا براساس علایق مشترک

·        در نظر گرفتن افزایش بازگشت ها به عنوان رشد جامعه

·        حق الزمه اعضا

·        نشان دادن درامدها از قسمت های سوم (مانند فروشنده) متمایل تا جامعه مجازی به ان ها دسترسی پیدا کند.

·        حق الزمه ضربه های سراسری یا کمیسیون های خریداری شده توسط اعضا

·        فروش متراکم داده های پرونده اعضا

·        فروش مستقیم کالاها و خدمات

10ارزش خالص ایجاد کننده ائتلاف·        هماهنگی ارزش خالص (زنجیره) از طریق اجماع، ترکیب و توزیع اطلاعات

·        تعریف یک موقعیت مرکزی در ارزش خالص (زنجیره) صنعتی با بهترین دست یابی به اطلاعات

·        بهبود اثربخش ارزش خالص ( یا زنجیره) از طریق کار کردن با دیگر شرکا

·        حق الزمه فرانشیز(استفاده از اسم تجاری) یا یک سود/ درامد ارزش های خالص دیگر شرکا از کنترل زنجیره ارزش مجازی

·        سهم در افزایش درامد یا کاهش هزینه های ارزش خالص اعضا

11فراهم کننده محتوا·        توسعه دادن یا فراهم کردن اطلاعات یا افزایش محتوای محصولات دیجیتال از طریق متحدان

·        کلاس جهانی در یک ناحیه تخصصی شده

·        حق الزمه ماهانه برای محتوا

·        حق الزمه برای محتوا یا برگه های مالک شده به وسیله پایان مشتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.