[weforms id="10747"]

10 اختلاف این دو عکس را پیدا کنید 

این عکس را دانلود و دور اختلاف ها خط بکشید و در زمان سفارش ترجمه در قسمت بارگذاری همراه فایل خود ارسال فرمایید و یا بعد از ثبت سفارش به کارشناس قیمت گذاری اطلاع دهید.

(15 درصد تخفیف ترجمه دریافت کنید)

اختلاف تصویر