اجتماع یک پنجره است که به هر کس بازتاب مکانی که در آن قرار دارد را نشان میدهد. به آن اخم کنید، در مقابل به شما چهره عبوسی نشان میدهد. به آن بخندید و در مقابل یاری شاد و مهربان داشته باشید.

انسانها فرا میگیرند که موجوداتی اجتماعی باشند. به نظر میرسد که بخش اندکی از رفتار اجتماعی انسان به منابع ژنتیک بر میگردد. پرورش در مورد رشد اجتماعی بر طبیعت پیشی میگیرد. انسان در طول زندگی روندی مدام از پیوند خوردن با گروه های اجتماعی را طی میکند. زندگی ممکن است به عنوان یک فرآیند ادامه دار اجتماعی شدن، سلسله ای از فعالیتها تلقی شود که در آنها هویتهای قدیمی به خاطر هویتهای جدید تغییر می یابند و متناسب میشوند. روابط قدیمی برای پیوند روابط جدید کنار گذاشته میشوند. هر دوباره پیوند خوردنی نیازمند تعریفی جدید از موقعیت است. با این حال، فرد نباید فرض کند که این پیوند خوردن با یک گروه، لزوما از پیوند خوردن با گروه دیگر جلوگیری میکند. هر فرد مکانها یا موقعیتهای جدیدی در گروه ها کسب میکند. در کل، اجتماعی شدن فرآیندی از آمادگی یک بازیگر اجتماعی برای ایفای نقش مناسب در همه موقعیتهای اجتماعی اوست.

اجتماعی شدن فرآیندی تعاملیست که در آن فرد هنجارها، اعتقادات، عادات، و سنن خاص گروه را فرا گرفته و یاد میگیرد چگونه انتظارات اعضای گروه از آنچه سیستم اجتماعی که در آن قرار دارد طلب میکنند را برآورده سازد.

مکانیسم

از اعضای جدید گروه خواسته میشود تا تعریف و معانی که واقعیت اجتماعی سازمان بر آنها استوار است را یاد بگیرند. تازه وارد ها تعاریف و نقشهای طرح شده برای آنها را فرا میگیرند. هر تازه واردی در هر سیستم اجتماعی در معرض نظم خاصی از اجتماعی شدن قرار میگیرد. این ابزار پایه ای شامل تمرین، فراگیری، کارآموزی، رنج، آزمون و خطا، شبیه سازی و غیره میشود.

برآورده سازی

پذیرفتن تاثیر شکل فرد یا گروهی دیگر برای رسیدن به واکنشی مطلوب. به عبارتی دیگر فرد پاسخ های مناسب به موقعیتها را برای کسب پاداش یا پرهیز از توبیخ فرا میگیرد.

هویت سازی

فرد تلاش میکند تا هویت خود را از آنها که فرآیند کسب هویت “احساس ما” را طی کرده اند تقلید کند.

درونی سازی

تناسب واقعیت اجتماعی و انتقال/شبیه سازی فرهنگ آن.

در هر موقعیتی که فرد عضو یا آرزومند پیوستن موفق به آن است حداقل چهار نیاز باید برآورده شود:

  1. فرد جدید: همانطور که فرد موقعیتی جدید در گروه دارد، یاد میگیرد تا خود را در پاسخ به انتظاراتی که گروه از فرد بر مسند آن موقعیت دارند تعریف کند. بنابراین فرد تلاش میکند تا هویت گروه را با هویت خود پیوند دهد.
  2. مسائل جدید: هنگامی که فرد به گروهی جدید می پیوندد، او نقشی جدید بر مبنای انتظارات اعضای گروه پیدا میکندکه باید برای آن وظیفه ای خاص برای برآوردن نیازی خاص انجام دهد و برای هدفی مشترک بکوشد.
  3. ارزشهای جدید: تازه وارد ایدئولوژی و تفکر گروه را پذیرفته و هنجارها و ارزشهایش را توسط پذیرفتن نگرشهای دیگر افراد عمومی/ویژه در گروه درونی میکند.
  4. موفقیتهای جدید: هویت همراه با اعمال جدید و اعمال جدید در پاسخ به موقعیتهای خاص رخ میدهند. فرد باید بر خطوط انتظار رفته برای ایجاد و پیشرفت عملکرد و موقعیت گروه تلاش کند.
  5. نمودار اجتماعی شدن در ورزشها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.