تصویر نقاشی شده ار اتاق پذیرش

تصویر نقاشی شده ار اتاق پذیرش

 

 

تصویر کشیده شده از اتاق پذیرش میباشد . در این اتاق فایل های ترجمه ثبت میشود


نقشه