نمونه ترجمه مقاله شیمی

 

ترجمه مقاله شیمی

ترجمه مقاله شیمی

پیشرفت جدید در واکنش بیگینلی نامتقارن

چکیده:ترجمه مقاله شیمی واکنش بگینلی ، که برهمکنش اتیل استواستات، اوره، و آریل آلدهید های مناسب را شامل می شود ،

نخستین بار حدود 120 سال قبل کشف شده بود.

محصولات بیگینلی (4،3 -دی هیدروپیریمیدین-2(H1) اون ها ) به دلیل ویژگی های دارویی و ساختاری مواد جالب توجهی هستند.

در دهه های اخیر، سنتزهای نامتقارن به عنوان ابزار قدرتمند ، تاثیر موثری روی محصولات بیگینلی داشته اند و پتانسیل ها و کاربرد آنها را به عنوان دارو افزایش داده اند.

با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، در این مقاله مروری بر آن بودیم تا پیشرفت های جدید و سریع واکنش بیگینلی نامتقارن را نشان دهیم.

کلمات کلیدی:

بیگینلی، 4،3 -دی هیدروپیریمیدین-2(H1) اون ها ، سنتز نامتقارن، واکنش های چندجزئی (MCRها).ترجمه مقاله شیمی

مقدمه

در سال 1983 و برای اولین بار، شیمیدان ایتالیایی Pietro Biginelli، تراکم چرخه ای اتیل استواستات، اوره، و آریل آلدهید های مناسب را در حضور یک اسید به عنوان کاتالیست، برای به دست آوردن 4،3 -دی هیدروپیریمیدین-2(H1) اون ها ( DHPMها یا  محصول افزایشی بیگینلی) به عنوان محصول اصلی گزارش کرد.

این روش اکنون یکی از مهم ترین واکنش ها در شیمی هتروسیکل است که به عنوان واکنش بیگینلی یا تراکم بیگینلی نامیده شده است.

در بین انتشارات زیاد در مورد واکنش بیگینلی، هم چنین ما چندین مقاله در مورد این زمینه منتشر کرده ایم.

به هرحال، در بین بیشتر روش های گزارش شده برای سنتز DHMPها، به دلیل محیط کایرال در این شیوه تنها محصولات راسمیک جداسازی شده اند.ترجمه مقاله شیمی

دی هیدرو پیریمیدینتیون های کایرال (DHPMها، مولکول های داروشناسی بسیار فعال هستند و کاربردهای زیادی پیدا کرده اند،

شامل مدولاسیون کانال کلسیم، آنتاگونیسم گیرنده ی α1a-آدرژنیک، و بازدارندگی kinesin میتوزی.

چندین محصول طبیعی دریایی حاوی هسته ی دی هیدروپیریمیدین-5-کربوکسیلات جداسازی شده اند که به عنوان بازدارنده ی قوی HIVgp-120-CD4 یافت شدند.

تشخیص داده شده که انانتیومرهای منفرد فعالیت های بیولوژیکی متفاوت و حتی در برخی موارد مخالف هم نشان می دهند.

برای مثال، انانتیومر های R ترکیب SQ 32926 1 یک بلوک کننده ی کانال کلسیمی، در مقایسه با انانتیومر S آن،  فعالیت ضد فشارخون 400برابر< (بیش از 400 برابر) در شرایط in vitro نشان داده است.

تنها S-monastrol 2 فعلالیت ضد سرطانی بالقوه نشان می دهد. S-L-771688 3 ، در مقابل انانتیومر R، بسیار قوی تر و بیش از 100 برابر آنتاگونیست دریافت کننده ی α1a انتخابی برای درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BHP) می باشد. (شکل 1).

سایر ترکیبات فعال بیولوژیکی که حاوی بخش دی هیدروپیریمیدین هستند

عبارتند از:مدولاتورهای شیمیایی پروتئین شوک حرارتی 70 (Hsp 70) 4، معرف های ضد التهاب 5، ضدقارچ، آنتی اکسیدان یا معرفهای ضدویروسی 6. (شکل1).

به دلیل این ویژگی ها و کاربردهای مهم، روش موثر برای تهیه DHPM های دارای خلوص نوری، از دید زیست شناسی، داروشناسی و سنتز نامتقارن مورد تقاضا می باشد.ترجمه مقاله شیمی

تلاش های سنتزی در ارتباط با واکنش بیگینلی اخیرا به طور کامل مرور شده است. 

همچنین مفهوم واکنش چند جزئی نامتقارن (MCRها) به طور وسیعی گزارش شده است.

در 2007، Gong و همکاران، واکنشهای بیگینلی نامتقارن ارگانوکاتالیکی را مورد مطالعه قرار دادند.ترجمه مقاله شیمی

در ادامه با توجه به علاقه ما به سنتزهای نامتقارن،

در این مقاله مروری، یک بروز رسانی در روش های واکنش بیگینلی نامتقارن منتشر شده از سال 2007 تا 2012 فراهم نمودیم.

واکنش ها به وسیله نوع کاتالیست کایرال طبقه بندی شده اند.ترجمه تخصصی

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با آمنین نوع اول

واکنش  بیگنلی بر مبنای کاتالیزوری مشترک اسید لوویس/ ارگانوکاتالیست با استفاده از سیستم کاتالیزوری NbCl5/QN-NH2 اسید لوویس/ آمین نوع اول انجام شد.

اثر مشترک NbCl5 و آمین نوع اول مشتق کوینین 7 ظاهر شده و دی هیدروپیریمیدینون (DHPMها) با انانتیوسلکتیوی متوسط تا خوب (بیش از %84 ee) با راندمان خوب تا عالی (بیش از %99 راندمان) تحت شرایط ملایم تولید شده است.

(اسکیم 1). همانطور که در اسکیم 1 نشان داده شده است

رفتار اوره، اتیل استواستات، و آلدهیدهای گوناگون به 12 منجر می گردد.

در این سیستم کاتالیزوری مشترک، NbCl5 مسئول واکنش پذیری است و آمین نوع اول کایرال ، QN-NH2، فضاگزینی را القا می کند.

حالت گذار 11 فضاگزینی واکنش را نشان داد.

نتایج حاصل از آلدهیدهای مختلف در شکل 2 نشان داده شده است.ترجمه مقاله شیمی

Zhao و همکاران استفاده از 7 را به عنوان کاتالیست و HCl به عنوان کاتالیست مشترک در سنتز انانتیوسلکتیو ترکیبات  4،3 -دی هیدروپیریمیدین-2(H1) اون ها (DHPMها) شرح دادند.

(اسکیم 2). محصولات به دست آمده 12 با راندمان متوسط تا خوب و ee %78-51 به دست آمدند.

حالت گذار 13 در اسکیم 2 نشان داده شده است.

اثر طبیعت الکترونی گروه استخلافی روی حلقه بنزنی در واکنش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد

که طبیعت گروه استخلافی روی هر دو خاصیت واکنش پذیری و انانتیوسلکتیوی این واکنش تاثیر می گذارد.

گروههای الکترون دهنده، مانند گروههای متیل یا متوکسی به طور اندکی راندمان واکنش و مقدار ee این واکنش را در مقایسه با گروه فنیل فاقد استخلاف کاهش می دهند.

در مقابل گروهای الکترون کشنده روی حلقه فنیل تاثیری روی انانتیوسلکتیوی ندارند.

از این رو ، آلدهیدهای آلیفاتیک در سنتز نامتقارن DHPM ها ، به ندرت به عنوان سوبسترا استفاده شده اند.

Zhao و همکاران از هپتانال به عنوان آلدهید آلیفاتیک استفاده کرده اند و در این مورد محصول باee%72 و راندمان %43 به دست آمده است.ترجمه مقاله شیمی

 یک آمین-پیریدین  نوع اول دو عاملی کایرال 14 و اسید برونستد HCl به عنوان کاتالیست ترکیبی برای سنتز محدوده وسیعی از دی هیدرو پیریمیدین های فعال نوری، با راندمان متوسط تا بالا و با انانتیوسلکتیوی عالی (بیش از ee%99<) استفاده شده است.

مکانیسم فعال سازی دوگانه که با کاتالیزور آمین نوع اول کایرال 14 صورت گرفت،

مطابق مکانیسم پیشنهاد شده برای آمین نوع دوم که سنتز DHPMها را کاتالیز کرد پیشنهاد شده است. 

این مکانیسم پیشنهادی و شرایط بهینه در اسکیم 3 نشان داده شده اند.

در حالت گذار I، اتیل استواستات 9 با آمین نوع اول کایرال شامل حد واسط انامین فعال شده است.

در همان زمان، بخش پیکولینآمید پروتون دار کاتالیست دوعاملی 1 با گروه آسیل ایمین، از طریق پیوند هیدروژنی تشکیل شده بین بنزآلدهید و اوره برهم کنش می نماید.

حمله انامین به وجه –re ایمین حد واسط را می دهد، که تراکم بعدی محصول 12 با پیکربندی R را فراهم می کند.

تحت شرایط واکنش بهینه ، محدوده وسیعی از دی هیدروپریمیدین های فعال نوری با راندمان متوسط تا بالا با انانتیوسلکتیوی عالی (بیش از ee%99<) به دست آمده اند.

نتایج در شکل 3 خلاصه شده اند.ترجمه مقاله شیمی

آمین های نوع آول ترکیب شده با تیواوره

Miao و همکاران واکنش بیگینلی نامتقارن را با استفاده از کاتالیزور تیو اوره شرح دادند.

در ابتدا چندین کاتالیزور تیو اوره و اسید های مختلف امتحان شدند تا زمانی که کاتالیزور و شرایط واکنش بهینه یافت شد.

مطابق نتایج مشاهده شده، کاتالیزور تیو اوره 15 ترکیب شده  با 6،4،2،-تریکلروبنزوئیک اسید (TCBA) در CH2Cl2  سیستم انتخابی بوده است. (اسکیم 4).   ترجمه متون

در بهبودهای بیشتر واکنش پذیری و انانتیوسلکتیوی ، اثر مواد افزودنی بررسی شد.

هیج محصول DHPM مطلوبی به دست نیامد زمانی که تنها t-BuNH2 بود. TFA در این واکنش در حضور 6،4،2،-تریکلروبنزوئیک اسید بکار گرفته شد.

بنابراین، شرایط واکنش بهینه چنین تعیین شد که %mol 5 از 15  ترکیب شده  با %mol 10 از TCBA –حاوی %mol 10 t-BuNH2.TFA   در CH2Cl2 به عنوان حلال، در دمای اتاق باشد.

با این پروتکل DHPM  مورد نظر با پیکربندی S می تواند سنتز شود. (اسکیم 5).

همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ،

زمانی که 15 خالص انانتیومری به عنوان کاتالیست کایرال استفاده شده است،

محصول مورد نظر با پیکربندی S، سنتز شده است.ترجمه مقاله شیمی

دو سال بعد، این گروه آمین نوع اول-تیو اوره-TfOH  دوعاملی ( BPAT.TfOH) دیگری به عنوان کاتالیزور انتقال فاز کایرال گزارش کردند.(اسکیم 5).

در این شیوه  t-BuNH2.TFA  به عنوان ماده افزودنی در نمک اشباع در دمای اتاق استفاده شد.

DHPM مربوطه با پیکربندی S با راندمان متوسط تا خوب با ee بیش از %99 در حضور آب به دست آمد. (اسکیم 6).ترجمه مقاله شیمی

مکانیسم محتمل واکنش در اسکیم 7 نشان داده شده است.

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با مشتقات پرولین

پرولینآمیدها

در حضور برخی افزودنی ها (به دلیل تقویت کایرالیتی و پیوند هیدروژنی اسیدی) ، مانع فضایی N-آریل پرولینآمیدها کاندیدای خوبی برای استفاده در واکنش بیگینلی هستند

تا محصولات مربوطه را با انانتیوسلکتیوی بسیار بالا فراهم نمایند. (% 99-94 ee).

روش های سنتزی برای القای نامتقارن این دسته از کاتالیستها در اسکیم 8 نشان داده شده است.ترجمه مقاله شیمی

واکنش بیگینلی بین پارا –متوکسی بنزآلدهید، اوره و اتیل استو استات کاتالیز شده با 16 ، تحت شرایط یکسان، همراه با پنتافلوروبنزوئیک اسید (PFBA) و تری تیلآمونیوم تری فلورواستات به عنوان ماده افزودنی،  به تشکیل DHPM مورد نظر با ee % 99 و راندمان %66 منجر شد. (اسکیم 9).ترجمه مقاله شیمی

تعدادی از تبدیلات نامتقارن کاتالیز شده با آمین های نوع دوم کایرال گزارش شده اند که اهمین این نوع از کاتالیستهای کایرال در واکنش های انامینی را نشان می دهد.

آمینهای کارال مشتق شده از ترانس-4- هیدروکسی پرولین، در مقایسه با L- پرولین و دیگر مشتقات آمینو اسیدها خاصیت کاتالیزوری زیادی نشان دادند. 

با این زمینه، آمین های استخلافی-آمیدهای حجیم انانتیوسلکتیوی بالاتری می دهند.

کاتالیزور ترکیبی از آمین نوع دوم  17 مشتق شده از ترانس-4- هیدروکسی پرولین با دسترسی راحت و یک اسید برونستد مسیر فعالسازی دو گانه برای پیشرفت واکنش بیگنیلی فراهم کرده است.

در این شرایط مشتقات DHPM با راندمان متوسط تا خوب با ee بالای %98 تحت شرایط ملایم به دست آمده است. (اسکیم 10).ترجمه مقاله شیمی

یک حالت گذار محتمل که فعالسازی دو گانه در مرحله القای نامتقارنی نیاز دارد به صورت TS1 در شکل 5 نشان داده شده است.

همانطور که می تواند در TS1 مشاهده شود،

ممانعت فضایی بخش آمید آدامانی، یک وجه انامین را پوشانده است و در نتیجه وجه های دیگر برای حمله ایمین در دسترس هستند.

خطوط نقطه ای، برهم کنش های پیوند هیدروژنی بین گروههای هیدروکسی پیرولیک و کربونیل اوره، و اتم نیتروژن پیرول را نشان می دهد.

پروتون اسید برونستد و بخش N-آسیل ایمین قرار گرفته در اسید برونستد ،

بخش ایمینی تحت انامین را فعال کرده است،

که به پیوند دوگانه انامین اجازه می دهد تا به وجه re ایمین از طریق حالت گذار حلقه شش عضوی نسبتا پایدار دست یابد.ترجمه مقاله شیمی

استرهای پرولین

Sohn و همکاران استفاده از نمک های استر پرولین به عنوان کاتالیزور را شرح دادند.

در این تلاش، ترکیب مجموعه ای از استر پرولین L یا D  با فسفریک اسیدهای راسمیک یا کایرال مشتق شده از BINOL، به عنوان اسید مزدوج تهیه گردید.

از آنجایی که اسید فسفریک های مشتق شده از BINOL خواهان انانتیوسلکتیوی بالا در واکنش های بیگینلی هستند ،

Sohn و Lee این اسید را به عنوان اسید مزدوج مشتقات پرولین به کار گرفتند.

آنها آزمایشات کاتالیز شده را با ترکیب استر پرولین D یا L و فسفریک اسید BINOL انجام دادند.

ساختار کاتالیستها در شکل 6 نشان داده شده است.

همانطور که در اسکیم 11 نشان داده شده است، واکنش متا-نیتروبنزآلدهید ، اوره، و اتیل استو استات به عنوان واکنش مدل انتخاب شده است.

پنج سری ترکیب مشتقات پرولین و BINOL- فسفریک اسید برای واکنش بیگینلی انتخاب شده و نتایج در جدول 1 نمایش داده شده است.

DHPM 20 با راندمان خوبی تولید شده است. (%80<).

این نتایج نشان دادند که محیط فضایی انامین کایرال، که با ترکیب بتا-کتو استر با کاتالیست به دست آمده است،

 سپس می تواند به طور فضاگزین به آسیلآمین حمله نماید، عمدتا مسئول انانتیوسلکتیوی  است.ترجمه متن

پرولین ترکیب شده با کالیکس آرن

کالیکس آرن ها، به عنوان یکی از بلوکه های ساختاری سوپرامولکولی بسیار مورد علاقه، می تواند در یون، مولکول خنثی و کمپلکس های فلزی ، به دلیل ساختار بازدارنده ی آنها برای توسعه لیگاندهای دارای ساختارهای شناخته شده و حجیم، مفید باشند.  

با در نظر داشتن معماری ویژه داربست های کالیکس آرن و عاملدار شدن نسبتا آسان آنها، برای کاتالیزها مهم و حیاتی است که یک پلت فرم چرخه ای صلب فراهم شده است.

این امر به چندین گروه عاملی شامل بخش کایرال اجازه می دهد تا در جهت درست جهت گیری نماید و بنابراین یک محیط مناسب در اطراف هسته مرکزی ایجاد می نماید.

اخیرا، یک ارگانوکاتالیست پرولینی جدید بر اساس داربست  آرن های کالیکس توسعه یافته اند تا برخی واکنشهای آلدولی نامتقارن را کاتالیز نمایند.

کاتالیزور 21 به راحتی در دو مرحله تهیه شده است که در اسکیم 12 نشان داده شده است.

همانطور که در اسکیم 13 نشان داده شده است،

واکنش بیگینلی در حضور 21 ، پارا-TSA و پای پریدین.TFA انجام شد.

همچنین حالت گذار محتمل 22  نشان داده شده است.

موقعیت و اثرات الکترونی استخلافها روی حلقه آروماتیک ، پارا-تولویک اسید و پای پریدین.

TFA تاثیر مهم و عمیقی روی انانتیوسلکتیوی فرآیند دارد.

همانطور که از شکل 6 می توان متوجه شد،

واکنش های آلدهید های آروماتیک دارای استخلاف در متا، انانتیوسلکتیوی در حد  بالا تا عالی را فراهم نموده اند  (ee% 98-80)،

در حالی که گونه های فاقد استخلاف یا پارا استخلافی مقدار ee پایین تری را حاصل کرده اند (ee%69-20).

در موقعیت های یکسان استخلاف ، آلدهیدهای آروماتیک با گروههای الکترون دهنده و انانتیوسلکتیویتی بالایی را نسبت به گروههای الکترون کشنده  القا و هدایت نموده اند.

بعلاوه،  همچنین انانتیوسلکتیوی خوب (ee% 90)  مشاهده گردید زمانی که حلقه های جوش خورده 1-نفتالدهید بکار گرفته شد.

جالب اینکه برای تمامی واکنش ها ، راندمان پایینی گزارش شده است (%24-11).

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با پیرازولیدین

هیدرازینها به دلیل اثر α-هترو اتم،  نوکلئوفیل های موثری هستند و نمکهای انها با اسیدها نسبت به آمین های مربوطه اسیدی تر می باشند.

این نوع از مواد برای کاتالیز کردن واکنش هایی مانند دیلز-آلدر و به طور موثرتری  واکنش های 3،1-دی پلار سیکلو ادیشن (افزایشی حلقه) استفاده شده اند.

به هرحال، مثال های نشان داده شده نادر هستند.

Suzuki و همکاران سنتز هیدرازینها 23a-c  را به عنوان نمک های دی هیدرو کلرید شرح داده اند (اسکیم 14) و آنها را برای توانایی کاتالیستی شان در واکنش های بیگینلی غربال نموده اند.

آزمایشات آنها نشان داد که پیرازولیدین دی هیدروکلرید b23  در مقایسه با a23 و c23 فعالیت کاتالیزوری بالایی نشان داده است.

واکنش در حضور %mol5 از b23 به آرامی پیشرفته تا DHPM 12 را به صورت کمی در 5/3 ساعت تولید نماید،

در حالی که کاتالیزور c23تنها سطح پایینی از فعالیت کاتالیستی نشان داده است . (اسکیم 15).ترجمه مقاله شیمی

بر اساس شرایط بهینه،  واکنش های بیگینلی با استفاده از آلدهیدهای مختلف در i-PrOH (ایزوپروپانول) یا در برخی موارد در  DMSO پیش رفته اند.  

نتایج در جدول 2 خلاصه شده است.

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با پیرولیدینیل تترازول

Zhao، Wang و همکاران سنتز یک مجموعه از کاتالیزورهای استخلافی کایرال 5-(پیر.لیدین-2-این) تترازول و کاربرد آنها در واکنش های بیگینلی نامتقارن را گزارش کردند.

برای بررسی اینکه آیا استروشیمی کاتالیست روی انانتیوسلکتیوی تاثیر داشته است، کاتلیزورهای مختلف سنتز شده و در زیر نشان داده شده است (اسکیم های 16، 17؛ شکل 8).

با استفاده مقدار بهینه کاتالیزور 30 (%mol10) ، یک مجموعه از مشتقات  4،3-دی هیدروپیریمیدین- (H1)2-اون ها (DHPM) با راندمان %88-63 با مقدار ee %81-68 در 24 ساعت در دمای اتاق به دست آمده است. (اسکیم 18).

ساختار احتمالی برای حالت گذار در شکل 9 نشان داده شده است.ترجمه دانشجویی

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با مشتقات دیآزو بای سیکلو (دی آزو دو حلقه ای)  

کاربرد سه مشتق (S1،S4)-2،5-دی آزا بای سیکلو ]1.2.2[ هپتان به عنوان ارگانوکاتالیستهای کایرال توسط Juaristi و همکاران در واکنش بیگینلی امتحان گردید.

این کاتالیزورها در شکل 10 نشان داده شده است.ترجمه مقاله شیمی

چنین یافت شد که (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane.2HBr و مشتق N-متیله آن 43، واکنش بیگینلی را به طور موثری کاتالیز کرده اند تا  DHPM های مورد انتظار را با راندمان خوب و انانتیوسلکتیوی متوسط، ee% 37-18 با پیکربندی S را فراهم نمایند.

راندمان های بهتر (بیش از %94) و مقدار اندکی انانتیومر اضافی (بیش از ee %46) DHPM مورد نظر ، در حضور %mol10 نمک هیدروبرومید (1S,4S)-2-[(R)-1-phenylethyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane.2HBr 35 به دست آمد. (اسکیم 19).

واکنش بیگینلی کاتالیز شده با مایعات یونی (ILها)ترجمه ارزان

Yadav و همکاران اولین استفاده از IL ها را برای کاتالیز کردن ، واکنش بیگینلی one-pot سه جزئی برای سنتزهای انانتیو و دیاستروسلکتیو ساختارهای پرهیدروپیریمیدین چندعاملی با پتانسیل فارماکولوژیکی  گزارش کردند. (اسکیم 21).

ILهای کایرال بکار گرفته شده سولفات L-پرولینیوم مشتق شده از آمینو اسید (Pro2SO4)، L-آلانینیوم هگزافلوروفسفات (AlaPF6)، و L-ترئونینیوم نیترات (ThrNO3) بودند.

ترکیبی  قبلی بهترین را از میان سه تای ذکر شده در فوق انجام داد.

انواعی از مشتقات پرهیدروپیریمیدین های عاملدار شده به عنوان  تنها دیاسترومر با راندمان بالا (بیش از %93) و eeبالا (بیش از %95) به دست آمده بود.(شکل 11).ترجمه تخصصی

یک مکانیسم آزمایشی برای 5-آمینو پرهیدروپیریمیدین ها 40 و 5-مرکاپتوپرهیدروپیریدین ها 43 در اسکیم 22 نشان داده شده است.

یک حمله نوکلئوفیلی درون مولکولی در 38 و 42 بین اتم نیتروژن  بخش اوره/تیو اوره در کربن کربونیل (C-5) اگزاتیولان -5- اون 41 و هسته اگسازول-5-اون 37 انجام گرفت تا به ترتیب 39 و 43 را تولید نماید. 

بعد از حذف استوفنون، که برای فعال نمودن مرکاپتو استیک اسید استفاده شده بود تا به عنوان بلوکه ساختاری فعال متیلن 41 عمل نماید، ترکیب 43 به دست آمد. 

واکنش بیگینلی نامتقارن کاتالیز شده با فسفریک اسید

در سال 2006، اولین واکنش بیگینلی نامتقارن ارگانوکاتالیستی توسط Gong و همکاران کشف شد.

واکنش با اسید فسفریک کایرال بهینه کاتالیز شد،

مشتق شده از H8-binol که راندمان بالا با انانتیوسلکتیوی مازاد بیش از %97 را حاصل نمود.

(اسکیم 23). تبدیل شدن و استروشیمی به طور قابل توجهی به اندازه استخلافها در کاتالیست بستگی دارد.

افزایش سایز 3,3΄-substituent معمولا راندمان و انانتیوسلکتیوی را کاهش می دهد.

انواع آلدهید های آروماتیک در بردارنده ی انواع گوناگونی از استخلافها تحت واکنش هستند تا انانتیوسلکتیوی بالا در محدوده ی 88 تا ee% 97 حاصل نمایند. (شکل 12).

بنزآلدهید های دو استخلافی در موقعیت متا به انانتیوسلکتیوی عالی (ee %97-96) ، البته با کاهش اندک در راندمان منجر شدند.

یک آلدهید آلیفاتیک کمتر واکنش پذیر است اما انانتیوسلکتیوی زیادی، بیش از %92 حاصل می کند.ترجمه مقاله شیمی

استفاده سنتزی واکنش کاتالیزوری بیگینلی نامتقارن با تهیه ی ماده فعال دارویی موناسترول 45 در دو مرحله و با خلوص نوری بالای (ee%91) از TBS-پروتکت  شده 3-هیدروکسی بنزآلدهید، تیو اوره، و اتیل استو استات نشان داده شد.

جالب اینکه، اناتیومرهای مجزا موناسترول خواص دارویی مجزایی نشان می دهند.

خلاصه و چشم انداز

علاوه بر اندازه استخلافهای روی کاتالیست ها، اندازه استخلافهای 3،΄3 کاتالیزورها قادر به کنترل استروشیمی واکنش بیگینلی هستند.

با تنظیم 3,3΄-disubstituent های اسید  فسفریک ، استروشیمی واکنش بیگینلی می تواند وارونه گردد.

این واکنش های ارگانوکاتالیستی بیگینلی و شبه بیگینلی با تعداد زیادی از آلدهید ها و بتا-کتو استرهای مختلف توسط اسید برونستد 46 و 44 بررسی شده است. (اسکیم 24).

فسفریک اسیدهای مشتق 3،΄3- دی(تری فنیلیزیلیل) بای نفتول 46 وامنش های بیگینلی آلدهیدها ی مختلف و کتون های anolizable را با بنزیل تیو اوره کاتالیز کرده اند تا انواعی از دی هیدرو پیریمیدینتیون ها با ee بالا را حاصل نمایند. (اسکیم 25).

طیف وسیعی از آلدهید های آروماتیک شامل بنزآلدهیدهای حاوی الکترون های اندک، خنثی و غنی از الکترون تراکم های شبه بیگینلی ملایم با سطح عالی انانتیوسلکتیوی را انجام دادند (ee %99-92) (اسکیم 26).ترجمه مقاله شیمی

در مرحله بعد، عمومیت کتون های حلقه ای enolizable در واکنش های شبه بیگینلی مورد بررسی قرار گرفت (اسکیم 27).

نتایج نشان دادند که اندازه حلقه کتون های حلقوی اثر قابل توجهی روی واکنش دارد (شکل 13).

توسعه شرایط واکنش به متون های لقوی نشان داد که عامل فضایی کتون ها تاثیر کمی روی کنترل ناحیه دارد. (اسکیم 28).

SNAP-7941، آنتاگونیست قوی رسپتور هورمون متمرکز ملانین، می تواند با استفاده از دو روش ارگانوکاتالیکی سنتز گردد.

در مرحله اول، واکنش مانیک کاتالیز شده با آلکالویید Cinchona انجام شده و مرحله دوم واکنش بیگینلی کاتالیز شده با فسفریک اسید کایرال  را شامل می شود. (اسکیم 29).

شرایط واکنش بهینه برای تولید 47 با مقدار محدود اره و مقادیر اضافی آلدهید و متیل استواستات به دست آمد.

DHPM 47 ، با راندمان %96 با 5/5: 5/94 re (نسبت انانتیومری) ، با استفاده از کاتالیزور فسفریک اسید  مشتق –BINOL  3، ΄3-دی فنیل  استخلافی 44 به دست آمد. (اسکیم 30).

محصول بیگینلی مجددا کریستالیزه شده و با  روش های بروماسیون و متانولیز عاملدار شد تا هسته غنی از انانتیو SNAP-7941 را تولید نماید.

همانطور که در این مقاله شرح داده شد،

فرایندهای مهم و قابل توجه در زمینه واکنش های بیگینلی نا متقارن که در دوره 2007-20012 به دست امده است،

اهمیت و بهبود این واکنش در سالهای اخیر را نشان می دهد.

همانطور که می توان فهمید، از بین روش های متنوع واکنش بیگینلی نامتقارن، واکنش ارگانوکاتالیستی انانتیوسلکتیو بیگینلی یک استراتژی امیدوار کننده و ثمربخش می باشد.

برخلاف توسعه سریع این زمینه ، طراحی یک  روش جدید و موثر برای سنتز DHPM های فعال نوری هنوز  به طور زیادی مورد تقاضا می باشد.   

ترجمه مقاله شیمی

 

 

 

نمونه ترجمه مقالات رشته های دیگر

نمونه ترجمه اقتصاد

نمونه ترجمه شبکه

نمونه ترجمه متن حسابداری

نمونه ترجمه فلسفه

ترجمه مقاله پزشکی

ترجمه مقاله حسابداری

ترجمه مقاله شبیه سازی گردشگری

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک

ترجمه مقاله مدیریت دانش

ترجمه مقاله مدیریت کمیت

ترجمه مقاله مدیریت مالی

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی

نمونه ترجمه مقاله اقتصاد

نمونه ترجمه مقاله حقوق

نمونه ترجمه مقاله شبکه های عصبی

نمونه ترجمه مقاله صنایع غذایی

نمونه ترجمه مقاله فیزیک

نمونه ترجمه مقاله کامپیوتر

نمونه ترجمه مهندسی صنایع

نمونه ترجمه مقاله اجتماعی