ترجمه عربی به فارسی

ترجمه عربی به فارسی

ترجمه عربی به فارسی

همانطور که می دانیم زبان عربی دارای 28 حرف و زبان فارسی دارای 32 حرف می باشد . حروف گ ، ژ ،پ ، چ در زبان عربی وجود ندارد پس در ترجمه عربی به فارسی باید از حروف جایگزین استفاده شود. همچنین قواعد زبان عربی باید طبق دستور زبان فارسی ترجمه شود تا متن ترجمه دارای کیفیت مناسب و قابل فهم باشد . با توجه به موارد گفته شده مترجم باید علاوه بر تسلط کافی نسبت به قواعد عربی ، به دستور زبان فارسی کاملا اشراف داشته باشد. قابل ذکر است بسیاری از کلمات عربی وارد زبان فارسی شده است.

زبان عربی زبان رسمی بیست و پنج کشور دنیا می باشد . زبان عربی دارای زمان های ماضی ( گذشته ) ، مضارع ( حال ) و مستقبل ( آینده ) می باشد . هر زمان دارای چهار ده صیغه می باشد . زبان عربی به علت دارا بودن حالات و قالب ها و همچنین مذکر و مونث بودن و قواعد دستوری جزء سخت ترین زبان ها برای یادگیری می باشد .ز

زبان عربی دارای چها گویش اصلی می باشد که هر کدام از گویش ها دارای لهجه های فراوانی است . یکی از موارد این است که زبان عربی تاثیر بسیار زیادی بر زبان های دیگر داشته و کلمات بسیاری از عربی به زبان های دیگر وارد شده است به همین صورت کلمات بسیاری هم از زبان های دیگر وارد زبان عربی شده است . یکی از ترجمه های عربی ترجمه قرآن کریم است برای ترجمه استاندارد از قرآن باید پژوهش های بسیاری در واژگان قرآنی صورت گیرد.

سفارش ترجمه تخصصی

سفارش ترجمه تخصصی